Ammonia header

Амоняк

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Ammonia

Технически характеристики
Продукт: амоняк
Химична формула: NH3
Ниво на чистота: ≥ 99.7%
Относителна плътност (въздух = 1): 0.597
Външен видt: безцветен газ
Мирис: остър
Допустима стойност за възпламеняемост във въздух: 15 ÷ 28 %
Други свойства: токсичен, корозионно активен.


Технически характеристики

Амонякът има разнообразни приложения в много сектори, включително:

  • металургия: като преносна среда за H2 за термообработка
  • в химическата промишленост: като химичен реагент за производство на азотна киселина, полиамиди, торове
  • замразяване: като хладилен агент поради високата му латентна температура на изпарение
  • в електронната промишленост: като технологичен газ при производството на полупроводникови устройства.
Амонякът действа агресивно на очите, белите дробове и кожата. Освен това, той е токсичен при вдишване.
За избягването на тези вредни въздействия, производителите и клиентите трябва да спазват строго указанията за съхранение и транспортиране и да се консултират с нашия информационен лист за безопасност.
Производството на амоняк се базира на реакцията на азота с водород.
Тази реакция се извършва в присъствието на катализатор, който обикновено е съединение на основата на трижелезен окис, при температура между 450°C и 650°C.

Вариантите за доставка на амоняк и услугите, които се доставят на клиентите на SIAD, включват:

  • транспорт в бутилки и резервоари
  • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
  • доставка на оборудване за правилно използване на газа
  • помощ и техническа консултация за транспортиране, разпределение и приложение на газа.

Също така амоняк се доставя:

  • със степен на чистота 5.5
  • в специални и проверовъчни смеси с различен състав по заявка.

Начини на доставка