Argon header

Аргон

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Argon

Аргонът е благороден газ, който съставя 0,93 процента от земната атмосфера.
Благородните газове са група редки газове, която включва аргон, хелий, криптон, неон, ксенон и понякога радон. Те се характеризират с висока стабилност и изключително ниска реактивна способност.

Технически характеристики
Продукт: аргон
Химична формула: Ar
Ниво на чистота: ≥ 99.996%
Относителна плътност (въздух = 1): 1.38
Външен вид: безцветен газ
Мирис: безцветен газ
Допустими стойности на възпламеняемост във въздух: незапалим
Други свойства: нетоксичен и некорозионен газ,с ниска топлопроводимост и лека разтворимост във вода.


Технически характеристики

Аргонът има няколко приложения, които са описани по-долу.

Производство на алуминий
В производството на алуминий аргонът се използва:

 • за създаване на инертна атмосфера като замества въздуха или азота
 • при отстраняването на нежелани разтворими газове в процеса на дегазификация
 • за отстраняване на разтворения водород и частици от разтопения алуминий.

Преработка и производство на стомана
В производството на стомана аргонът се използва:

 • за изместване на газове или пари и предотвратяване на окисляването
 • за получаване на температурна устойчивост и хомогенен състав чрез разбъркване на разтопената стомана
 • при отстраняването на нежелани разтворими газове в процеса на дегазификация
 • като транспортна среда при определянето на състава на проба чрез газова хроматография
 • за продухване на въглеродния монооксид и намаляване на загубите на хром при аргоно-кислородна декарбонизация (AOD), използвана в процеса на рафиниране на неръждаема стомана

Обработка на метали
При обработката на метали аргонът се използва:

 • за създаване на инертна газова защитна среда при заваряване
 • за осигуряване на среда без кислород и азот за отгряване и валцоване на метали и сплави
 • за продухване на стопени метали за елиминиране на порьозността в отливките.

Производство на полупроводници
В производството на полупроводници аргонът се използва:

 • за създаване на защитна атмосфера и топлообменна среда за създаване на кристали от германий и силиций.

Осветление
В осветлението аргонът се използва:

 • за запълване на осветителни тела с нажежаема жичка и флуоресцентни лампи
 • за създаване на синя светлина в неоновите лампи.

Въпреки че е нетоксичен, аргонът може да предизвика задушаване във високи концентрации. Освен това, контактът с течния продукт може да доведе до измръзване и изгаряне от замръзване. За избягването на тези вредни въздействия, производителите и клиентите трябва да спазват строго указанията за безопасност за съхранение и транспортиране и да се консултират с нашия информационен лист за безопасност.

За търговски цели аргонът се произвежда като съпътстващ продукт при производството на кислород и азот, чрез технология за сепарация от въздуха. Този процес представлява разделяне на компонентите, съдържащи се във въздуха:

 • азот (78 %)
 • кислород (21 %)
 • аргон (0,9 %)
 • други газове (0,1 %).

Съвременните инсталации представляват еволюция на процеса на Claude-Linde, който носи името на френски и германски учен с най-голям принос за разработването му: за охлаждане на въздуха те първоначално прилагат изоенталпийно разширение, с пад на налягането, а по-късно изоентропно разширение, с производство на енергия.
Инсталацията се състои от две колони, разположени една над друга, работещи при различно налягане, като газовият поток (движещ се нагоре) и течният поток (движещ се надолу) се намират в равновесие между газовата и течната фази. При достигане на горната част на колоната се получава увеличение на концентрацията на азот, а в дъното – увеличение на концентрацията на кислород.

Аргонът се получава в третата ректификационна колона, в която процесът на дестилация се повтаря в сместа от кислород и аргон, взета от междинна точка на горната колона.
Съвременните въздухоразделителни инсталации са с висока степен на автоматизация и се управляват от компютър. Контролната система управлява целия производствен цикъл и следващата фаза на дистрибуция на продукта до етапите на съхранение и използване.
В производствената инсталация Osio Sopra, която е на най-високо технологично ниво в областта на промишлените газове в Италия и е най-голямата производствена единица на СИАД, новата въздухоразделителна колона Т 100, която беше въведена в експлоатация през септември 1997 г. и замени част от старите инсталации, има капацитет за производство на място от 1300 тона кислород на ден.
Инсталацията е проектирана от SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Начините за доставка на аргон и услугите, които се предлагат за клиентите на SIAD, включват:

 • транспорт в бутилки, комплекти бутилки и резервоари
 • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
 • доставка на оборудване за правилно използване на газа
 • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и използване на газа.

Аргонът се доставя също така:

 • със степен на чистота 5,0 – 5,5 – 5,8
 • в специални и калибровъчни смеси с различен състав по заявка.

Начини на доставка