Acetylene header

Ацетилен

Ацетилен

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Acetylene

Ацетиленът е газ с много голям принос за промишления прогрес. От началото на века той се използва широко в производствените дейности (газово заваряване), в областта на производството на осветителни тела за граждански цели и в навигацията (маяци).
Поради високата му възпламеняемост и склонност да се разлага на взривоопасни газове, неговото транспортиране поставя технически проблеми, по които се дебатираше много години.
Решението на този проблем, за което СИАД има съществена роля, е намерено в порестата маса.
Продукт: ацетилен
Химична формула: C2H2
Ниво на чистота: ≥ 99.0%
Относителна плътност (въздух = 1): 0.9
Външен вид: безцветен газ
Мирис: ефирен, сладникав
Допустима стойност за възпламеняемост във въздух: 2.0 ÷ 82%


Технически характеристики

Ацетиленът има разнообразни приложения в много сектори, включително:

  • заваряване и рязане (автогенна енергия)
  • производство на лампени сажди
  • изгаряне
  • анализ на метали с помощта на атомно-абсорбционни спектрофотометри.
Ацетиленът е силно възпламеним и взривоопасен.
Освен това във високи концентрации той може да предизвика задушаване. За избягването на тези вредни въздействия, производителите и клиентите трябва да спазват строго указанията за безопасност при съхранение и товарене и да се консултират с нашият информационен лист за безопасност.

Производството на ацетилен се базира на реакция на вода с калциев карбид.

Тази екзотермична реакция се осъществява в мокри генератори, които работят с голямо количество вода за абсорбиране на топлината, генерирана при тази реакция.
При съществуващите генератори ацетиленът преминава през водопромивна кула, където се охлажда и се пречиства предварително. След това той преминава през процес на пречистване, процес на изсушаване и накрая се сгъстява в бутилки.

Начините за доставка на ацетилен и услугите, предлагани на клиентите на СИАД, са:

  • транспорт в бутилки и батерия от бутилки
  • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
  • доставка на оборудване за правилно използване на газа
  • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и използване на газа.

Ацетиленът може да се достави също:

  • със степен на чистота 2.6.

Начини на доставка