Кислород header

Кислород

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Кислород

Кислородът съставлява 21 процента от земната атмосфера, поддържа живота и прави възможно горенето. Най-често срещаният от всички елементи на земята, кислородът представлява 85 процента от земните океани и, като компонент в повечето скали и минерали - приблизително 46 процента от твърдата земна кора. Заедно с това, той съставя 60 процента от човешкото тяло.

Кислородът реагира с всички елементи, с изключение на благородните газове, като образува химични съединения, наречени окиси (оксиди). Скоростта на реакцията, позната като окисляване, е различна. Например магнезият се окислява много бързо, изгаряйки спонтанно във въздуха. Благородните метали, като злато и платина, се окисляват само при много висока температура.
Въпреки че самият кислород е незапалим, той подобрява горенето и дава възможност на материалите, които са запалими във въздуха, да горят много по-интензивно. Тези поддържащи горенето процеси допринасят за използването им в промишлените приложения.

Технически характеристики
Продукт: кислород
Химична формула: O2
Ниво на чистота: ≥ 99.5%
Относителна плътност (въздух = 1): 1.1
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Допустими стойности на възпламеняемост във въздух: незапалим
Други свойства: слаба разтворимост във вода


Технически характеристики

Кислородът се използва в няколко области, посочени по-долу.

Храни и напитки
в сферата на храните и напитките кислородът се използва:

 • за опаковане в модифицирана газова среда
 • за отглеждане и транспортиране на риба
 • за производство на озон; озонът се използва за деинфестация и стерилизация в промишлените производствени процеси.

Производство на стомана
В производството на стомана кислородът се използва:

 • за обогатяване на въздух и повишаване на температурата на горене при струйни и отворени пещи
 • за повишаване на температурата на стоманата и подобряване на рециклирането на скрап в електродъговите пещи
 • за замяна на кокса като гориво.

Производство и обработка на метали
При производството и обработката на металите кислородът се използва:

 • за замяна или обогатяване на въздуха, повишаване на температурата на горене при производството на черни и цветни метали
 • за създаване на високотемпературен пламък във високотемпературните заваръчни факли, използвани при рязане и заваряване
 • за поддръжка на операции при кислородно рязане на метали
 • понякога се добавя в малки количества в защитните газове.

Химическа промишленост
В химическата промишленост кислородът се използва:

 • за подобряване на структурата на изходните материали чрез оксидиране, производство на азотна киселина, етилен оксид, пропилен оксид, винилхлориден мономер и други структурни химикали
 • за повишаване на капацитета и ефективността на разграждане в пещите за изгаряне на отпадъци.

Целулозно-хартиена промишленост
В целулозно-хартиената промишленост кислородът се използва:

 • за подпомагане на производителите да изпълнят строгите нормативи за опазване на околната среда в множество процеси, включително делигнификация, избелване, оксидативна екстракция, химична регенерация, бяло / черно оксидиране на разтвори и обогатяване на пещи за изпичане на варовик.

Производство на стъкло
При производството на стъкло кислородът се използва:

 • за подобряване на горенето в пещите за стъкло и събирателните кофи, понижавайки емисиите на азотни окиси (NOx).

Нефтохимическа промишленост
нефтохимическата промишленост кислородът се използва:

 • за понижаване на вискозитета и подобряване на дебита в нефтени и газови кладенци
 • за увеличаване на капацитета на инсталациите за каталитичен крекинг, както и за улесняване използването на по-тежките суровини
 • за понижаване на емисиите на сяра в рафинериите.

Вода и отпадъци
Кислородът се използва за обработка на вода и отпадна вода.

Здравеопазване
В здравеопазването кислородът се използва:

 • за реанимация или в комбинация с други газове, за анестезия
 • като важна част от животоподдържащите системи в спешните отделения или дълготрайно лечение на пациенти с нарушения в дишането.

Енергетика
В енергетиката кислородът се използва: за преобразуване на въглищата в електрическа енергия.

Считан за нетоксичен и екологично безопасен, кислородът е окислител, който поддържа силно горенето. Освен това, при контакт с течност продуктът може да провокира измръзване и изгаряне от измръзване. За да се избегнат тези вредни ефекти, производителите и клиентите трябва да спазват стриктно указанията за безопасност за съхранение и транспортиране и да се консултират с нашия информационен лист за безопасност.

Кислородът, вторият по обем промишлен газ, се произвежда за търговски цели чрез процес на разделяне на въздуха. Този процес се състои в разделяне на компонентите, съдържащи се във въздуха:

 • азот (78 %)
 • кислород (21 %)
 • аргон (0,9 %)
 • други газове(0,1 %).

Днешните инсталации представляват еволюция на процеса на Claude-Linde, по името на френския и германския учени, които допринесоха за развитието му: за охлаждане на въздух те първоначално възприеха изоенталпийно разширение, с пад на налягането, а по-късно изоентропно разширение, с производствотна енергия.

Инсталацията се състои от две колони, една над друга, работещи при различно налягане с дебит на газа (повишаващ се) и дебит на течността (понижаващ се) в равновесие между газовата и течната фази. При достигане на горната част на колоната се получава увеличаване на концентрацията на азот, а при дъното – увеличаване на концентрацията на кислород.

Аргонът се получава в третата ректификационна колона, в която процесът на дестилация се повтаря в сместа от кислород и аргон, взета от междинна точка на горната колона.

Днешните въздухоразделителни инсталации достигнаха висока степен на автоматизация и контролът върху тях се извършва посредством компютър. Контролната система управлява целия производствен цикъл и следващата фаза на разпределяне на продукта до етапите на съхранение и използване.

В производствената инсталация Osio Sopra - най-добре конструираната такава в Италия в сферата на промишлените газове и най-голямата производствена единица на СИАД, новата въздухоразделителна колона Т 100, която започна работа през септември 1997 г. и замени част от старите инсталации, осигурява производствен капацитет на производствената площадка от 1300 тона кислород на ден.
Инсталацията е проектирана от SIAD MACCHINE IMPIANTI.

В производствената инсталация Osio Sopra СИАД произвежда също така и свръхчист кислород (степен 6.0): получава се чрез двойна ректификазия, използваща технически кислород като начален продукт.

Начините на доставка и услугите, които СИАД предлага за своите клиенти включват:

 • транспорт в бутилки, бъндели и цистерни
 • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
 • доставка на оборудване за правилно използване на газа
 • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и приложение на газа.

Кислородът също може да се достави:

 • със степени на чистота 2,8 – 3,5 – 5,0
 • степен на чистота в течно състояние 5,0;
 • в заваръчни смеси с различен състав
 • в специални и проверовъчни смеси с различен състав по заявка
 • в синтетичен въздух.

Начини на доставка