LAT calibration mixtures header

Калибровъчни смеси LAT

Калибровъчни смеси LAT

Contattaci Gas Speciali

Свържете се с нас

Искате да разберете повече?

Пишете ни на: siad@siad.eu

Navigation Menu

Смеси LAT

Акредитираната лаборатория за калибриране, LAT център ном. 143, е създадена през 2001 г. от изследователската лаборатория на SIAD и има опит и десетгодишна компетентност в подготовката и анализа на съответстващи метрологични смеси. Сертифицираните от Accredia смеси на LAT центъра са от съществено значение за всеки, който желае да гарантира правилна верига на проследяване в рамките на техните собствени измервания: центрове за калибриране, лаборатории за изпитване, компании в сектора на околната среда и здравеопазването и всяка система, работеща в режим на осигуряване на качеството. Accredia е единственият национален орган, упълномощен от държавата да извършва дейности по акредитация, а резултатите от измерванията и калибрирането, извършени от акредитирана лаборатория, са международно признати, благодарение на споразуменията за взаимно признаване, предвидени между органите по акредитация. Произведените LAT смеси и калибриранията, извършени от LAT центъра на SIAD, се отнасят до образците на Международната система (SI) по метрология и следователно имат международна стойност. Освен това лабораторията е акредитирана като производител на референтни материали RMP ном. 143. LAT центърът и производителят RMP са резултат от развитието и подобряването на процедурите на SIAD, чрез които се приготвят калибриращите смеси.

LAT центърът на SIAD е акредитиран за следните стандарти:

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17025 за гравиметрично и аналитично калибриране на газови смеси и аналитично измервателно оборудване (от 2001 г.).

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17034 за производство на сертифицирани референтни материали (от 2005 г.).

Благодарение на тези акредитации SIAD може да произвежда:

 • Газови смеси, калибрирани гравиметрично съгласно ISO 6142-1 и проверени аналитично; това са смесите, които могат да бъдат отнесени към Accredia G-CGM и W-CGM.

 • Газови смеси, калибрирани аналитично за сравнение с други образци, отнасящи се до центъра и до производителя съгласно стандарт ISO 6143; това са смесите, отнасящи се до A-CGM.

 • Референтни материали (C-CRM), сертифицирани чрез гравиметрично изпитване съгласно ISO 6142-1 с гаранция за сертифицирана стабилност на доставената смес.

Производителят може да гарантира и декларира стабилността на тези смеси върху сертификата. Тази гаранция се основава на проучванията за стабилност, които производителят RMP провежда от началото на лабораторията и систематично от 2004 г. насам. Като клибровъчни проби се използват съответстващи смеси LAT и процедурата за калибриране се извършва съгласно стандартния стандарт ISO 6143.

Центърът и производителят могат да произвеждат съответстващи смеси LAT, които могат да се използват в областта на околната среда:

 • за наблюдение на газовите емисии в атмосферата;

 • за контрол на качеството на въздуха и работната среда;

 • за наблюдение на промишлените емисии;

 • за контрол на емисиите на превозните средства и на двигателите с вътрешно горене.

Освен това центърът и производителят могат да произвеждат съответстващи метрологични смеси и сертифицирани референтни материали:

 • с метанова матрица, възпроизвеждаща състава на природния газ;

 • съдържащи серни и ароматизиращи съединения на природния газ;

 • за контрол на рафинерните газове;

 • съдържащи етилов алкохол за калибриране на дрегери;

 • за контрол на концентрациите на вода в газовете.