Служба за помощ и анализ header

Служба за помощ и анализ

Служба за помощ и анализ

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Служба за помощ и анализ

Анализ на газове, използвани в процесите 
Газове се използват в много производствени процеси и понякога е необходимо да се проверят техните параметри или съдържанието на примеси, с цел подобряване контрола на процесите.

Ние можем да предложим аналитична помощ за проверка на вашите инструменти или анализ на допълнителни параметри.

Анализ на средата в операционни зали
Анализът на средата в операционни зали е все по-важен за гарантиране здравето на пациентите, подложени на хирургични интервенции и за спазване на строгите изисквания на законодателството, което регламентира този сектор.

Ние извършваме анализ за проверка на:

  • съответствието на въздуха, произведен от вашия компресор с всички изисквани параметри, определени в официалната Фармакопея;
  • професионално излагане на въздействието на анестетици в операционни зали.

Аналитична помощ за използването на калибровъчни смеси
Използването на калибровъчни смеси, изисква добро познаване на газовия анализ.
Докато за някои смеси предпазните мерки са сравнително прости, за други, като смесите, съдържащи разяждащи газове или смеси с компоненти в ниски концентрации, методологията на тяхното използване може да не е добре позната.
Ние предлагаме помощ за решаването на проблемите, които можете да срещнете в работата си с такива смеси.

Обучение по анализ на газове и смеси
За да се проведе правилен анализ на газовете, са необходими подходящи инструменти и много добри познания и опит по отношение на факторите, които може да направят невалидни резултатите.

Всъщност често на основата на исканията, които получаваме, установяваме, че газовите анализи са неточни поради грешки при вземането на проби, грешки при избора на материалите, които влизат в контакт с газовете или поради несъвместимост и интерференция между анализираните газове и т.н.
Ние можем да предложим курсове за обучение за методите и най-добрите практики, които се използват за извършването на точни анализи и за избягване на възможни грешки.

Проверка на функционирането на газови анализатори
Анализаторите на процеси трябва периодично да се проверяват, за да се гарантира, че те продължават да предоставят надеждни данни.

Ние извършваме такива проверки, като използваме нашите газови, калибриращи смеси и смесите, произведени от SIT Centre No. 143.

Консултации на аналитични уреди
Ние предлагаме нашите ноу-хау и опит, за да ви консултираме за избора на правилния уред и неговата конфигурация за процеса.