Remote control and sensing header

Дистанционен контрол и измерване

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Remote control and sensing

На основата на GSM технология за предаване на данни дистанционният контрол на СИАД прави възможно наблюдението на работното състояние на съдовете с криогенни смеси и резервоарите под налягане, както и серия други производствени норми в газовите инсталации.
Статистика и данни за разхода на продукта (независимо дали е в течно или газообразно състояние) са достъпни през интернет сайта по всяко време, като достъпът е защитен и резервиран. Допълнително автоматичното управление на алармите прави възможно незабавното оказване на помощ в случай на авария или когато разходът е извън нормативните граници.
Услугата гарантира максимална гъвкавост и повишено ниво на безопасност.