Поддръжка на разпределителната станция header

Поддръжка на разпределителната станция

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Поддръжка на разпределителната станция

Rзборът на Platinum означава, че имате на ваше разположение най-пълния диапазон от услуги по управление на доставките на газ.
На разположение на клиентите са инженерите, сервизните техници и персоналът по логистиката за всеки тип помощ, от който могат да се нуждаят централните и разпределителните станции за газ.
Техническата безопасност и поддържка Модулът за посещения за техническа безопасност и поддръжка за криогенните резервоари осигурява серия услуги за текущо техническо обслужване и помощ в случай на авария или неизправност.
Опитът на нашите техници е на разположение на клиентите, за да се гарантира безопасността на инсталацията при високи нива на ефективност и намален риск от аварии.

Проверки на инсталацията
При всяко посещение за техническо обслужване на инсталацията се извършва серия проверки, които съставят контролния списък, съставен и базиран в зависимост от характеристиките на инсталацията и специфичните нужди на клиента:
  • проверка на района на инсталацията / района за съхранение на газа;
  • проверка на правилната работа на редуцирите;
  • проверка на правилната работа на вентилите;
  • проверка на централните рампи;
  • проверка на тръбите и маркучите, уплътняване и калибриране на предпазните вентили;
  • проверка на уплътнителите на газовата инсталация под налягане;
  • проверка на уплътнителите на спирателните вентили на газоснабдителната инсталация.
Посещения за техническо обслужване
Провеждат се редовни посещения за техническо обслужване от сервизни техници, които са добре запознати с изискванията и стандартите за безопасност в действащите нормативи.
Посещенията се провеждат веднъж на шест месеца, на тримесечие или на други периоди, както се изисква от клиента.
В края на всяко посещение на клиента се предава доклад, в който е даден списък на проверките, които са извършени и редовните операции по техническо обслужване, които са изпълнени от техниците.