Carbon dioxide - header

Въглероден диоксид

Contact Us

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Carbon dioxide - M7 TAB

Въглеродният диоксид е неизменна част от основния жизнен цикъл в природата: той се издишва от хората и животните, а след това се използва от растенията за растежа им. От своя страна растенията отделят кислород, който е жизнено необходим на хората.

Технически характеристики
Продукт: въглероден диоксид
Химична формула: CO2
Ниво на чистота: ≥ 99.5%
Относителна плътност(въздух = 1): 1.529
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Граници на възпламеняемост във въздух: незапалим


Технически характеристики

Въглеродният диоксид се използва в няколко сфери, описани по-долу.

Хранително-вкусова промишленост
В хранително-вкусовата промишленост въглеродният диоксид се използва:

 • за газиране на напитки
 • като естествено антибактериално средство за удължаване на срока на годност на млечните продукти, като запазва вкуса и структурата и намалява нуждата от естествени и изкуствени консерванти
 • при замразяване и охлаждане на хранителни продукти
 • за криогенно и индивидуално бързо замразяване на хранителни продукти
 • за опаковане в модифицирана газова среда
 • за охлаждане на размесващи и смесителни устройства
 • за охлаждане и транспортиране на съставки
 • за замразяване при транспортиране
 • за криогенна струйна обработка на бои за хранителни продукти и производствени инсталации
 • в твърда форма е познат като сух лед.

Пречистване на води
В пречиствателните станции въглеродният диоксид се използва:

 • за процесите на неутрализация. Въглеродният диоксид замества силните киселини в процесите на неутрализация на основите. Той е по-безопасен и по-евтин от системите, които използват сярна киселина, подобрява контрола и намалява времето за престой, както и необходимостта от персонал за работа с химикали. Въглеродният диоксид е по-малко разяждащ и по-лесен за транспортиране и съхранение.

Обработка на метали
В производството на метали въглеродният диоксид се използва:

 • като защитен газ при заваряване. Той предотвратява атмосферното замърсяване на стопения заваръчен метал при заваръчните процеси с електродъгово заваряване в защитна газова среда.

Разсадници
В разсадниците въглеродният диоксид се използва:

 • за отглеждане на растения. Системите с въглероден диоксид подобряват в голяма степен растежа и качеството на растенията в парниците. Повишената концентрация на газ прави растенията по-здрави, по-големи и ускорява растежа им, както и понижава експлоатационните разходи, особено през зимата, когато може да намали разходите за отопление с 50 %. Въглеродният диоксид заменя генераторите на газ, води до икономии на гориво и елиминира вредните емисии.

Целулозно-хартиена промишленост
В целулозно-хартиената промишленост въглеродният диоксид:

 • има няколко различни приложения във фабриките за хартия; тези приложения са разработени за съкращаване на разходите и извличане на ценни химикали, използвани в технологичните процеси. Доказано успешен е процесът, при който въглероден диоксид се използва вместо сярна киселина при третирането на смолистите отложения в помещенията със ситата.
 • се използва за производство на утаен калциев карбонат (PCC), който се прилага за намаляване на използването на нови дървесни влакна в хартиената промишленост.

Други приложения
Други важни приложения на въглеродния диоксид са:

 • като енергиен източник. Съхранението на въглероден диоксид в неговата тройна точка (съчетанието на температура и налягане, при което въглеродният диоксид може да съществува едновременно в твърдо, течно и газообразно състояние) е изпитано средство за осигуряване на замразяване в затворен контур, за да се прехвърли търсенето на електрическа енергия към извънпиковите часове
 • за почистване и екстракция на разтворители, в неговото свръхкритично състояние (87,9 °F (31,1 °C) при налягане 1070,6 psia (7,38 MPa), в което замества хлорираните флуоровъглеводороди за почистване на компоненти на оборудването
 • в криогенното почистване. Въглеродният диоксид под формата на пелети от сух лед, ускорени чрез сгъстен въздух могат да елиминират разтворителите от почистването и абразивните частици, като пясък и пластмасови частици. Този процес също така отстранява праха и парите от токсичните химикали и минимизира количеството отпадъци. Въглеродният диоксид не е проводник – безопасен е за почистване на електрически компоненти – и е неабразивен, невзривоопасен и незапалим
 • при борбата с пожари. Въглеродният диоксид гаси огън без да уврежда или замърсява материалите и се използва в борбата с пожари, когато водата е неефективна, нежелателна или недостъпна.

Максималната концентрация на свободен въглероден диоксид на работните места не трябва да превишава 0,5 %. Освен това контактът с продукта в течна или твърда фаза може да предизвика измръзване или изгаряния при измръзване.
За избягване на вредните въздействия, производителите и клиентите трябва да спазват стриктно указанията за безопасност при съхранение и транспортиране и да се консултират с нашия информационен лист за безопасност.

Производството на водород и въглероден диоксид се извършва чрез паров риформинг - процес, който се базира на реакцията между метан и водни пари.
Основните стъпки на процеса са следните:

 • сгъстяване, подгряване до температура 260 °C и пречистване на метана
 • деминерализация, дизоксигенация, корекция на рН и изпаряване на водата (при температура 200°C)
 • въвеждане на метан и водни пари в реакторните тръби
 • реакция между метана и водните пари при температура 800°C в присъствието на катализатор на основата на никел

  CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
 • извличане на въглеродния диоксид, съдържащ се в суровия водород чрез абсорбция в екстракционна кула и последващо втечняване
 • пречистване и сгъстяване при налягане 200 bar на получения водород.

Извличането и съхранението на въглероден диоксид съчетава икономически предимства с ползи за околната среда за това, че води до намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Начините на доставка на въглероден диоксид и услугите, достъпни за клиентите на СИАД, включват:

 • транспорт в бутилки, комплекти бутилки и резервоари
 • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
 • доставка на оборудване за правилно използване на газа
 • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и използване на газа.

Въглеродният диоксид също така се доставя:

 • със степен на чистота 3,5 – 4,0 – 4,8
 • в специални и проверовъчни смеси с различен състав по заявка
 • в смеси за лазерна обработка
 • за терапевтични и диагностични цели.

Начини на доставка