Svařování MIG-MAG header

Svařování MIG-MAG

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Svařování MIG-MAG

Svařování MIG/MAG (GMAW) je svařovací postup, který využívá energii dodávanou elektrickým proudem. Oblouk hoří mezi tavící se kovovou elektrodou (svařovací drát) a svařovaným dílem. Proces probíhá pod ochranou plynu nebo směsi plynů - v případě inertních plynů jde o metodu MIG, v případě aktivních plynů (reagujících s tavnou lázní) o metodu MAG.

Svařovací drát má chemické složení a mechanické vlastnosti odpovídající svařovanému materiálu. Je průběžně podáván do oblasti svařování integrovaným podávacím zařízením (podavač drátu).

Svařování MIG/MAG je dnes použitelné pro téměř všechny běžně využívané kovové materiály; je rychlé, praktické a umožňuje svařování ve všech polohách.

Pro všechny požadavky procesů svařování elektrickým obloukem vytvořil SIAD nabídku plynů a směsí řady STARGASTM

Přenos kovu ze svařovacího drátu do svarové lázně může v závislosti na svařovacích parametrech, ochranném plynu a možnostech svařovacícho zdroje probíhat několika způsoby: 

1. Zkratový oblouk vzniká při nízkých parametrech a způsobuje relativně malé natavení materiálů. Používá se na svařování tenkých plechů, kořenových vrstev a při svařování v polohách. Může být použit se všemi ochrannými plyny, s čistým CO2 má ale vyšší rozstřik a nejnižší produktivitu. 

2. Přechodový oblouk, vznikající v pásmu mezi zkratovým a sprchovým obloukem, není pro svařování nejvhodnější. Vyznačuje se velkým rozstřikem a nestabilním hořením oblouku. Dá se omezit použitím vhodné směsi plynů.

3. Sprchový oblouk je extrémně stabilní a vysoce účinný proces pro svařování vyššími parametry. Lze jej dosáhnout ve směsných plynech z řady Stargas, proces pak probíhá s minimálním rozstřikem. V CO2 jej při běžných parametrech svařování nastavit nelze.

4. Impulsní oblouk kombinuje výhody zkratového (nízký přenos tepla) a sprchového (nízký rozstřik) oblouku. Oddělování kapiček roztaveného kovu ze svařovacícho drátu je řízeno elektronicky svařovacím zdrojem. Tato metoda je vhodná pro svařování v oblastech parametrů mezi zkratovým a sprchovým obloukem. Pro impulsní svařování jsou nejvhodnější ochranné plyny z řady Stargas jako Stargon C8 a Stargon PB pro uhlíkové oceli a Hydrostar PB SS pro nerezové oceli.

MIG/MAG svařování nachází uplatnění téměř ve všech oblastech průmyslu, jako jsou:

Plynové směsi jsou jedním ze základních prvků v MIG/MAG svařování, protože nejen chrání svarový kov před účinky okolního vzduchu, ale ovlivňují i vlastnosti oblouku, produktivitu a kvalitu výsledného svarového spoje včetně nákladů na něj.

Na základě dlouholetých zkušeností SIAD poskytuje svým klientům celou škálu ochranných plynů, včetně poradenství o vhodnosti jejich použití. 

Ochranné plyny se podílí na celkových nákladech MIG/MAG procesu pouhými 3- 5%. Jejich význam je však zásadní v tom, že díky použití speciálně připravených směsí řady Stargas, mohou se náklady na tento proces snížit až o 15-20%. 

STARGON směsi umožňují zvýšení produktivitu ručního a mechanizovaného svařování ocelí. Snižují rozstřik a kouřové zplodiny ze svařování. 

HELISTAR směsi obsahují helium, které pomáhá zvyšovat rychlost svařování při mechanizovaném svařování. Tím umožňují snižování výrobních nákladů. Také tyto směsi snižují rozstřik a kouřové zplodiny ze svařování. 

HYDROSTAR směsi umožňují optimalizaci svařování austenitických nerezových ocelí, redukují vznik povrchových oxidů a zvyšují produktivitu.