Gases header

Plyny

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Gases

Kyslík
Kyslík se používá při výrobě nízko- i vysokolegovaných ocelí. Kyslík zlepšuje celkovou účinnost tavení a současně zvyšuje výrobní kapacitu o 10-15% bez výraznějších investic. Dalším pozitivním efektem je často nižší negativní vliv a dopad na životní prostředí. Je používán jak při procesech tavení, tak při následných ohřevech a tepelném zpracování jak ocelí tak litiny. 

Typickou aplikací v elektrické obloukové peci, kde se běžně používá na výrobu ocele šrot, je technologie obohacování přiváděním kyslíku do pece, při tzv. spodním míchání a následném hoření. Použití spalování kyslíku v rotačních pecích je dnes již nezbytné. Nedávné a nové aplikace používají palivovou kyslíkovou technologii pro nový ohřev ocelových výrobků, např. ingotů, válcovaných polotovarů, ocelových pásů a pod. Významné je použití kyslíku i v kuplovnách. 

Za novou technologickou aplikaci můžeme označit jak využití argonu při homogenizaci a odplynění kovů v kapalném stavu (technologie AGR), tak využití syntetických ochranných atmosfér na bázi dusíku (technologie LBI – Laminar Barrier Inerting) a při tepelných úpravách kovů. 

Hlavní aplikace kyslíku jsou:
  • v obohacování spalovacího vzduchu v tavících a kuplovacích pecích v metalurgii železa, ocelí a litiny, neželezných kovů a ve výrobě minerální vlny;
  • ve využití v kyslíko-palivových hořácích pro tavení oceli v elektrických obloukových pecích a v rotačních pecích pro lití železa, olova, mědi, hliníku, niklu, kobaltu a titanu včetně jejich slitin;
  • při oxidaci a rafinaci železných a neželených kovů a slitin
  • při anodické oxidaci slitin hliníku
Argon
Argon je netečný a chemicky inertní plyn. Jeho vlastnosti ho předurčují k využití v řadě aplikací pro výrobu mnoha druhů kovů a slitin., jako např.:
  • odplyňování slitin hliníku;
  • míchání a chemická homegenizace roztavených kovů;
  • ochrana před oxidací roztavených kovů;
  • tepelné zpracování kovů a slitin.
Dusík
Dusík je předurčen pro tepelné zpracování, pro injektáž do roztavených kovů jako alternativa k dražšímu argonu, pro kování a průtlačné lisování hliníku.

Oxid uhličítý
Nejčastěji se užívá v tepelném zpracování hořčíkových a hliníkových slitin, zvláště duralů (slitina s hořčíkem, mědí a manganem) jako ochranná atmosféra.

Vodík
Vodík je užíván v tepelném zpracování kovů ponejvíce v redukčních atmosférách ve směsi s dusíkem při žíhání.