F-Gas Regulation header

Nařízení EU o F-plynech

Contattaci refrigeranti

Kontakt

Pro více informaci nás kontaktujte

E-mail: refrigeranti@siad.eu

F-Gas Regulation

Fluorované skleníkové plyny, označované také jako tzv. F-plyny, se dělí do skupin obsahujících částečně fluorované uhlovodíky (látky HFC), zcela fluorované uhlovodíky (látky PFC), fluorid sírový (SF6) a další fluorované skleníkové plyny. Jejich seznam je uveden v příloze I a II nařízení (EU) č. 517/2014. Nařízení EU o F-plynech je jedním z hlavních projevů politiky životního prostředí EU. Cílem tohoto nařízení je omezovat, předcházet a snížit emise některých fluorovaných skleníkových plynů. 

Rovněž stanovuje pravidla pro omezování úniku, používání, využívání a likvidaci těchto plynů a dále zavádí předpisy pro označování a likvidaci výrobků a zařízení, která obsahují tyto plyny, a také ustanovuje pravidla pro školení a certifikaci pracovníků a podniků odpovědných za zpracování emisí skleníkových plynů.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 se zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací.

Nařízení EU o F-plynech vstoupilo v platnost 16. dubna 2014. Mezi hlavní povinnosti uložené nařízením patří následující:

  • prevence úniku
  • zkoušení těsnosti
  • vedení záznamů
  • doplňování plynu
  • využití pracovníků pouze s odpovídající kvalifikací
  • značení

Nařízení EU bylo doplněno Zákonem č. 89/2017 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech