Refrigerant gas collection and disposal service header

Sběr použitých chladiv a jejich likvidace

Contattaci Tecnoservizi Ambientali

Refrigerant gas collection and disposal service

Chladiva na bázi CFC, HCFC a HFC nemohou být vypouštěny do atmosféry, ale musí být shromažďovány, aby byly zneškodněny nebo regenerovány, protože jsou klasifikovány jako zvláštní a nebezpečný odpad (evropský kód odpadu pro halogenovaná chladiva je značen kódem CER 140601 *). Tato problematika se řídí nařízeními EU a je platná pro všechny země Evropské unie tzn. nakládání s odpady, dokumentování a sledování dle požadavků.

Použitá chladiva, chladicí média i sekundární teplonosné kapaliny jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad a musí být navráceny podle specifické kvalifikace vyškoleným personálem a následně zpracovány či zneškodněny schváleným a předepsaným způsobem v souladu s evropskými a místními předpisy.

Naše sesterská společnost ze skupiny SIAD společnost TECNOSERVIZI AMBIENTALI se specializuje v oblasti environmentálního managementu a nabízí kvalifikovaný sběr a likvidaci použitých chladiv. Případní zájemci o likvidaci chladiv, nechť laskavě kontaktují přímo naši sesterskou společnost v Itálii (www.tasrl.com)