Advantages header

Výhody

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Advantages

Výhody porézní hmoty SIAD AF

Nepřítomnost azbestu
Žádné ekologické problémy při výrobě porézní plnící hmoty nebo během pravidelných kontrol.
Tlaková láhev se může vyprázdnit po skončení své životnosti bez poškození životního prostředí.

Chemická stabilita
Porézní hmota je chemicky inertní produkt, který nepůsobí žádnou katalytickou aktivitou na kovové materiály, ze kterých jsou vyrobeny tlakové láhve, ani na rozpouštědla nebo acetylen.

Odolnost je vysoká a konstantní v čase
Během dlouhodobého používání, plnění a dopravování tlakových lahví se netvoří žádné vnitřní praskliny nebo trhliny, které by snižovaly účinnost hmoty a limitovaly bezpečné používání.

Vysoká pórovitost
Vysoká pórovitost a z ní plynoucí velká absorpční kapacita acetylenu a snížené nálady na dopravu. Většina celkového objemu tlakové láhve zůstává k dispozici pro acetylen a jeho rozpouštědlo, protože pouze 8 % zabírá porézní náplň, která vzhledem ke své nízké hmotnosti má pouze okrajový efekt na celkovou přepravovanou hmotnost.

Rychlejší pnění rozpouštědla a plynu a vyšší vyvíjecí kapacita
Díky vysoké pórovitosti a propustnosti hmoty může být plnění tlakové láhve acetylenem provedeno v rozumně krátké době a tlaková láhev se pak může předat k použití, přičemž dodávaný průtok acetylenu je stálý bez unášení rozpouštědla.

Absolutní bezpečnost
Při správném používání: v případě jakéhokoli možného začátku rozkladu acetylenu způsobeného lokálním vnějším ohřevem v místě na tlakové láhvi nebo zpětného prošlehnutí plamene kvůli nenormálnímu použití budou problémy udušeny v zárodku díky speciální uzavřené pórovité struktuře porézní plnící hmoty.

Údržba
Náklady na údržbu jsou sníženy na minimum během naplánovaného pravidelného testování tlakových lahví.