Gas distribution plants header

Distribuce plynů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Gas distribution plants

Dohoda ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) vstoupila v platnost mezi vyspělými státy již v roce 1957. Česká republika se stala řádným členem tohoto uskupení v roce 1986. Tato dohoda se týká přepravy nebezpečných věcí tj. vlastního přemístění a související nakládky a překládky (včetně krátkého dočasného skladování za účelem překládky). Nebezpečné věci se podle svých vlastností zařazují do několika tříd - třída 2 se týká plynů. Klasifikace nebezpečných věcí dle ADR dále určuje obalovou skupinu, klasifikační kód, indentifikační číslo látky a identifikační číslo nebezpečnosti. 
 

Základní požadavky na vozidla přepravující nebezpečné věci 
Silniční vozidla jsou vhodná pro přepravu nádob s plynem (lahve, kryogenní nádoby) pouze tehdy, jestliže : nejsou sklápěcí, jsou dobře větratelná a nádoby jsou náležitě uloženy a zajištěny tak, aby se zabránilo znatelnému posunu mezi nimi navzájem i ve vztahu ke stěnám vozidla. Není vhodné přepravovat lahve v osobních vozidlech, včetně jejich zavazadlového prostoru. Nádoby na plyny se nesmějí přepravovat společně s žíravinami uloženými v rozbitelných obalech, s hořlavými kapalinami, s výbušnými látkami nebo s předměty plněnými výbušnými látkami. Kyslík se nesmí dopravovat společně s mastnými látkami (např. mazadla, tuky apod.) Doprava nádob na plyny je dovolena pouze na jednom přívěsu nebo návěsu silničního motorového vozidla. Od určitého množství platí navíc zvláštní požadavky. 
 

Přepravní doklad 
Dopravce nejpozději při nakládce převezme doklad (doklad k nákladu), v mezinárodní dopravě doklad CMR, ve vnitrostátní dopravě přepravní doklad pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí. Podle Dohody ADR a zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, musí přepravní doklad obsahovat veškeré požadované údaje k přepravovanému zboží. 
 

Pokyny pro případ nehody 
Pro případ nehody nebo mimořádné události, kníž může dojít během přepravy, jsou řidiči předány písemné pokyny, v nichž se pro každou přepravovanou látku nebo předmět nebo pro každou skupinu nebezpečných věcí představujících stejné nebezpečí, do kterého látka(y) patří, stručně uvedou : 
- pojmenování látky nebo předmětu nebo skupiny věcí; třída; UN číslo nebo skupina věcí UN čísla 
- povaha nebezpečných vlastností těchto věcí, jakož i opatření, která musí provést řidič, a ochranné pomůcky, které musí použít 
- základní opatření, např. varování ostatních uživatelů pozemních komunikací a chodců a přivolání policie nebo hasičů 
- dodatečná opatření proti malým únikům a rozsypáním a k zamezení jejich rozšíření, jestliže toho může být dosaženo bez osobního rizika 
zvláštní opatření pro určité věci, pokud to přichází v úvahu - nezbytná bvýbava pro případné dodatečné a nebo zvláštní činnosti 

Dohoda ADR specifikuje dále činnosti před zahájením a po ukončení jízdy, požadavky na zajištění nákladu, na větrání nákladního prostoru a na zákaz kouření. 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně přepravy plynů se můžete obrátit na našeho bezpečnostního poradce.