Způsoby zásobování header

Způsoby zásobování

Způsoby zásobování

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Způsoby zásobování

SIAD je schopen velmi pružně reagovat na potřeby zákazníka a nabídnout optimální systém dodávek – od jednotlivých láhví, láhve na paletách nebo ve svazcích lahví, popřípadě zkapalněné plyny v minizásobnících a kontejnerech, až po dodávky do stabilních tanků. 

Jako alternativu k tradiční dodávce plynů v lahvích (svazcích) nebo zkapalněných plynů z nejbližšího výrobního závodu projektuje, staví a zajišťuje SIAD Macchine Impianti po celém světě systémy on-site pro výrobu průmyslových plynů v místě spotřeby. 

Optimální způsob zásobování (dodávek) zákazníka z hlediska logistiky a ekonomičnosti je dán průměrnou měsíční spotřebou konkrétního plynu a vzdáleností zákazníka od zdroje, kterým může být prodejní místo, distribuční centrum a nebo plnírna lahví. 
Pro současné i perspektivní zákazníky je výhodné, že tento zásobovací systém může být plynule vytvářen podle rostoucích nároků na dodávky. 
 

Zásobování tlakovými lahvemi 
Pro dodávky vzdušných plynů (kyslík, dusík, argon, směsi) se využívají tlakové lahve nejčastěji o vodním objemu 50 l s plnícím tlakem 20 MPa a obsahem plynu převyšujícím 10 m3. Pro acetylen se používají lahve o objemu 40 nebo 50 l s náplní acetylenu 8 resp. 10 kg. Pro dodávky oxidu uhličitého se používají lahve s objemem 27 a 40 l s náplní 20 resp. 30 kg. 
Pro specifické požadavky jsou k dispozici i malé lahve o vodním objemu 1-20 litrů (laboratoře, sanitní vozy, restaurace, instalatérské firmy atp.) 

Základní parametry tlakových lahví SIAD
 

Zásobování svazky lahví 
Zásobování ve svazcích lahví představuje optimální zásobovací systém pro měsíční spotřeby do 800 m3 plynu. Ve svazcích lahví se dodávají všechny základní druhy čistých plynů i jejich směsí. Technická zařízení jsou pronajímána, což pro uživatele znamená nulové náklady nejen na investice do těchto zařízení, ale po celou dobu pronájmu i do servisu a revizí. 
Instalace svazků je možná v řadě variant od instalace jednotlivého svazku až k přepínatelným stanicím mezi jednotlivými větvemi baterie svazků. Svazky jsou připojeny na redukční stanici, která je napojena buď přímo k místu spotřeby nebo k rozvodu plynu. Tato koncepce dovoluje použití i mobilních redukčních stanic pro práce prováděné na přechodných pracovištích 

Základní parametry svazků lahví SIAD
 

Zásobování mobilními kontejnery a dewarovými nádobami 
Zkapalněné plyny (kyslík, dusík, argon, oxid uhličitý, oxid dusný) pro specifické nároky mohou být dodávány v mobilních kontejnerech tzn. dewarovými nádobami o vodním objemu 5-50 l, minitanky o vodním objemu 100-230 l a kontejnery o vodním objemu 450-2000 l. 
Kontejnery představují novou koncepci dodávek technických plynů spotřebitelům ve zkapalněné fázi. Objem plynu v těchto zařízeních odpovídá 12-ti až 60-ti násobku obsahu klasických plynových lahví 50 l/20 MPa. Přitom zůstává vysoce mobilní, efektivní a výrazně šetří náklady vynaložené na nákup technických plynů. Použití kontejneru je optimální pro měsíční spotřebu 300-1800 m3 plynu. Určen pro odběr plynu v plynné i kapalné fázi. Kontejnery jsou v provedení nízkotlakém (ca. 6 bar) a vysokotlakém (24 nebo 37 bar) na výstupu.
 

Zásobování do stabilních, stacionárních zásobníků 
Vyšším stupněm jsou dodávky zkapalněných plynů cisternami do stabilních zásobníků o vodním objemu od 2000 do 59 500 l. Pokud není danou aplikací požadovaný odběr přímo zkapalněného plynu jsou tato zařízení vybavena odparkami (zplynovači), ve kterých je zkapalněný plyn přeměněn do plynného skupenství. 
Stacionární zásobníky jsou dvouplášťové kryogenní nádoby s výbornou ochrannou proti přestupu tepla, které jsou určeny pro skladování plynů v kapalné fázi. Při spotřebách přesahujících 2000 Nm3 / měsíc, představuje tento systém dodávek technických plynů pro zákazníka vysoce ekonomické řešení. 
Zásobníky na kapalné plyny jsou vyráběny v provedení nízkotlakém (19 bar), střednětlakém (26 bar) i vysokotlakém (37 bar) v široké objemové řadě. Jsou určeny pro odběr plynu v plynné i kapalné fázi. Pro zplynění kapalného plynu je nutné spolu se zásobníkem instalovat vzduchem otápěné odpařovače. Stabilní zásobníky představují ideální prostředek pro uspokojení vysokých spotřeb technických plynů. 
 

Přehled zásobovacích systémů SIAD (Zásobovací systémy)