Nawigacja okruszkowa

Ammonia header

Amoniak

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Ammonia

Właściwości techniczne
produktu: amoniak
Wzór chemiczny: NH3
Poziom czystości: ≥ 99,7%
Gęstość względna (powietrze = 1): 0,597
Wygląd: gaz bezbarwny
Zapach: ostry
Granica zapłonu w powietrzu: 15 ÷ 28 %
Inne właściwości: toksyczny, korozyjny.


Właściwości Techniczne


Amoniak jest używany w wielu różnych zastosowaniach i gałęziach przemysłu, w tym m.in.:

  • w metalurgii: jako nośnik H2 do obróbki cieplnej
  • w przemyśle chemicznym: jako odczynnik chemiczny do produkcji kwasu azotowego, poliamidów, nawozów
  • w przemyśle chłodniczym: jako czynnik chłodniczy z uwagi na wysoką utajoną temperaturę parowania
  • w przemyśle elektronicznym: jako gaz procesowy w produkcji urządzeń półprzewodnikowych.

Amoniak działa szkodliwie na oczy, płuca i skórę. Ponadto jest toksyczny w razie inhalacji.

 Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z amoniakiem, a także zapoznać się z naszą kartą  MSDS dla amoniaku.

Produkcja amoniaku wykorzystuje reakcję azotu z wodorem.
Ta reakcja zachodzi w obecności katalizatora, którym jest z reguły trójskładnikowy związek na bazie tlenku żelaza, przy temperaturze w zakresie od 450°C do 650°C.

Opcje dostawy amoniaku oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

  • transport w butlach i zbiornikach
  • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
  • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
  • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Amoniak może również być dostarczany:

  • w klasie czystości 5.5
  • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie).

Sposoby realizacji dostaw