Nawigacja okruszkowa

Argon header

Argon

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Argon

Argon jest gazem szlachetnym, który stanowi ok. 0.93 procent ziemskiej atmosfery.
Gazy szlachetne to grupa rzadkich gazów takich jak argon, hel, krypton, neon, ksenon i w niektórych przypadkach również radon. Charakteryzują się wysoką stabilnością i bardzo niską reaktywnością.

Wartości techniczne
Produkt: argon
Wzór chemiczny: Ar
Poziom czystości: ≥ 99.996%
Gęstość względna (powietrze= 1) : 1.38 
Postać : gaz bezbarwny 
Zapach : gaz bezwonny 
Granica palności w powietrzu : niepalny 
Inne właściwości: nietoksyczny i nie powodujący korozji. Jest gazem o niskiej zdolności przewodzenia ciepła i słabej rozpuszczalności w wodzie.


Właściwości Techniczne


Argon jest używany w różnych zastosowaniach, wyszczególnionych poniżej.

Produkcja aluminium
Argon jest używany w sektorze produkcji aluminium:

 • jako zamiennik powietrza lub azotu do tworzenia atmosfery obojętnej
 • do wspomagania procesu usuwania niepożądanych gazów rozpuszczalnych podczas odgazowywania
 • do usuwania rozpuszczonego wodoru i zanieczyszczeń nierozpuszczonych z roztopionego aluminium.

Stalownictwo
Argon jest używany w stalownictwie:

 • do usuwania gazów i oparów oraz do zapobiegania utlenianiu
 • do uzyskiwania jednolitości temperaturowej i jednorodności składu poprzez mieszanie roztopionej stali
 • do wspomagania procesu usuwania niepożądanych gazów rozpuszczalnych podczas odgazowywania
 • jako gaz nośny do ustalania składu próbek poprzez chromatografię gazową
 • do wypłukiwania tlenku węgla i redukowania strat chromu w trakcie procesu konwertorowego AOD, stosowanego do rafinacji stali nierdzewnej.

Fabrykacja metali
Argon jest używany w fabrykacji metali:

 • do tworzenia osłony gazu obojętnego podczas spawania
 • do zapewnienia środowiska wolnego od tlenu i azotu do wyżarzania i walcowania metali i stopów
 • do przepłukiwania metali roztopionych w celu usunięcia porowatości z odlewów.

Produkcja półprzewodników
Argon jest używany w przemyśle półprzewodnikowym:

 • do zapewnienia atmosfery ochronnej oraz jako medium przenoszące ciepło dla rozwijających się kryształków germanu i silikonu.

Przemysł oświetleniowy
Argon jest stosowany w przemyśle oświetleniowym:

 • do napełniania żarówek żarnikowych i świetlówek
 • do generowania niebieskiego światła w neonówkach.

Chociaż argon jest nietoksyczny, to jednak w wysokich stężeniach ma działanie duszące. Ponadto, kontakt z produktem w postaci ciekłej może spowodować opaleniznę zamrażalniczą. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z argonem, a także zapoznać się z naszą kartą  MSDS dla argonu.

Argon – produkt uboczny procesu produkcji tlenu i azotu – jest wytwarzany przemysłowo przy użyciu technologii separacji powietrza. Ten proces polega na oddzieleniu związków znajdujących się w powietrzu:

 • azotu (78 %)
 • tlenu (21 %)
 • argonu (0,9 %)
 • innych gazów (0,1 %).

We współczesnych instalacjach wykorzystuje się rozwiniętą wersję procesu Claude’a-Lindego, nazwanego tak od nazwisk dwóch naukowców – Francuza i Niemca – którzy przyczynili się do jego opracowania; początkowo, do chłodzenia w powietrzu przyjęli oni rozprężanie izoentalpiczne z samym tylko spadkiem ciśnienia, lecz następnie zastosowali rozprężanie izoentropiczne z towarzyszącą generacją energii.
Instalacja składa się z dwóch kolumn umieszczonych jedna nad drugą, które pracują przy różnych ciśnieniach oraz przy równowadze przepływu gazu (wznoszenie) i przepływu cieczy (opadanie) pomiędzy fazą gazową i fazą ciekłą. Gdy jedna zbliża się do szczytu kolumny, następuje wzrost stężenia azotu oraz, u dołu, wzrost stężenia tlenu.

Argon zostaje uzyskany w trzeciej kolumnie frakcjonującej, w której proces destylacji zostaje powtórzony na mieszaninie tlenu i argonu pobranej z punktu pośredniego kolumny górnej.
Współczesne instalacje separacyjne powietrza osiągnęły wysoki stopień automatyzacji, a ich sterowanie jest realizowane przez komputery; układ sterujący obsługuje cały cykl produkcji oraz następującą po nim fazę dystrybucji produktu, aż po składowanie lub używanie.
W zakładzie produkcyjnym gazów przemysłowych Osio Sopra – najnowszym we Włoszech i będącym zarazem największą jednostką produkcyjną firmy SIAD, nowa instalacja do separacji powietrza T 1000, której rozruch przeprowadzono we wrześniu 1997, zastępując nią część starej infrastruktury, zapewnia zdolność produkcyjną na poziomie 1300 ton tlenu na dobę.
Zakład został zaprojektowany przez firmę SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Opcje dostawy argonu oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

 • transport w butlach, pakietach butli i zbiornikach
 • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
 • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
 • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Argon może również być dostarczany:

 • w klasach czystości 5.0 - 5.5 - 5.8
 • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie).

 


Sposoby realizacji dostaw