Nawigacja okruszkowa

Azot header

Azot

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Azot

Azot jest gazem dwuatomowym, stanowiącym 78 procent atmosfery ziemskiej.
Ponadto azot występuje w białkach wszystkich form życiowych, w niektórych pokładach gazu naturalnego i węglowodorów, a także w wielu związkach organicznych i nieorganicznych.

Właściwości techniczne
produktu: azot
Wzór chemiczny: N2
Poziom czystości: ≥ 99,9%
Gęstość względna (powietrze = 1): 0,97
Wygląd: gaz bezbarwny
Zapach: gaz bezwonny
Granica zapłonu w powietrzu: niepalny
Inne właściwości: nietoksyczny, tylko nieznacznie rozpuszczalny w wodzie i większości innych cieczy, słabo przewodzi ciepło i elektryczność, obojętny. Jednakże przy wysokich temperaturach i wartościach ciśnienia azot łączy się z niektórymi metalami reaktywnymi (takimi jak lit i magnez) tworząc azotki, a także z niektórymi pierwiastkami gazowymi, takimi jak wodór i tlen.


Właściwości Techniczne


Azot jest używany w różnych zastosowaniach, wyszczególnionych poniżej.

Przemysł chemiczny
Azot jest używany w przemyśle chemicznym:

 • do zobojętniania naczyń i chemikaliów wrażliwych na tlen, tworząc środowisko z niedoborem tlenu, które ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa
 • do przepychania cieczy przez rurociągi
 • do produkcji amoniaku.

Przemysł spożywczy
Azot jest używany w przemyśle spożywczym:

 • do wydłużenia okresu przydatności do spożycia żywności paczkowanej, zapobiegając jej psuciu się wskutek utleniania, rozwoju pleśni, migracji wilgoci i zakażenia pasożytami
 • do termoregulacji i chłodzenia żywności
 • do szybkiego zamrażania (zamrażanie kriogeniczne oraz indywidualne szybkie zamrażanie) żywności
 • do usuwania gazów z cieczy
 • do pneumatycznego transportu składników oraz do zobojętniania zbiorników magazynowych na żywność
 • do chłodzenia artykułów łatwo psujących się na czas transportu
 • do pakowania w atmosferze modyfikowanej
 • do kriorozdrabniania i kriokrystalizacji żywności
 • do dezodoryzacji olejów.

Przemysł naftowy
Azot jest używany w przemyśle naftowym:

 • do usprawniania procesu odzyskiwania oraz do utrzymywania ciśnienia w zbiornikach oleju i gazu
 • do tłumienia zbiorników magazynowych oraz przy załadunku/rozładunku produktów
 • do oczyszczania rurociągów
 • do usuwania VOCs (ang. volatile organic compounds; lotne związki organiczne) ze strumieni odpadowych lub w celu schłodzenia strumieni wentylacyjnych.

Produkcja metali
Azot jest używany w produkcji metali:

 • do zabezpieczenia różnych metali – stali, miedzi, aluminium itp. – podczas operacji wyżarzania, nawęglania i spiekania w piecach wysokotemperaturowych
 • do chłodzenia matryc do wyciskania
 • do pasowania skurczowego części metalowych.

Fabrykacja metali
Azot jest używany w fabrykacji metali:

 • jako gaz do oczyszczania przy spawaniu rur ze stali nierdzewnej
 • przy cięciu plazmowym
 • do zapobiegania utlenianiu podczas produkcji półprzewodników i obwodów drukowanych.

Przemysł elektroniczny
Azot jest używany w przemyśle elektronicznym:

 • do usprawniania układów odzyskiwania rozpuszczalników poprzez wyeliminowanie chlorofluorowęglowodorów z procesu czyszczenia.

Produkcja szkła
Azot jest używany w przemyśle szklarskim:

 • do chłodzenia elektrod w piecach oraz do zapobiegania utlenianiu podczas produkcji
 • do obniżania temperatury powietrza w celu uzyskania optymalnej szybkości chłodzenia.

Usługi badawcze oraz z zakresu opieki zdrowotnej
Azot jest używany w usługach badawczych oraz z zakresu opieki zdrowotnej:

 • do zamrażania i zabezpieczania krwi, tkanek, nasienia i innych próbek biologicznych
 • do zamrażania i niszczenia chorych tkanek w kriochirurgii i dermatologii
 • do wstępnego chłodzenia i izolowania MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging; obrazowanie rezonansem magnetycznym), w czym zastępuje droższy hel.

Przemysł budowlany
Azot jest używany w przemyśle budowlanym:

 • do tłumienia temperatury lania mieszanin betonowych, przez co uniemożliwia powstawanie pęknięć
 • do stabilizacji gruntu, przykładowo podczas renowacji Krzywej Wieży w Pizie.

Chociaż azot jest nietoksyczny i obojętny, to jednak w wysokich stężeniach ma działanie duszące. Ponadto, kontakt z produktem w postaci ciekłej może spowodować opaleniznę zamrażalniczą. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z azotem, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla azotu.

Azot, jeden z najpowszechniej stosowanych gazów przemysłowych, jest wytwarzany komercyjnie w procesie separacji powietrza.

Ten proces polega na oddzieleniu związków znajdujących się w powietrzu:

 • azotu (78 %)
 • tlenu (21 %)
 • argonu (0,9 %)
 • innych gazów (0,1 %).

We współczesnych instalacjach wykorzystuje się rozwiniętą wersję procesu Claude’a-Lindego, nazwanego tak od nazwisk dwóch naukowców – Francuza i Niemca – którzy przyczynili się do jego opracowania; początkowo, do chłodzenia w powietrzu przyjęli oni rozprężanie izoentalpiczne z samym tylko spadkiem ciśnienia, lecz następnie zastosowali rozprężanie izoentropiczne z towarzyszącą generacją energii.

Instalacja składa się z dwóch kolumn umieszczonych jedna nad drugą, które pracują przy różnych ciśnieniach oraz przy równowadze przepływu gazu (wznoszenie) i przepływu cieczy (opadanie) pomiędzy fazą gazową i fazą ciekłą. Gdy jedna zbliża się do szczytu kolumny, następuje wzrost stężenia azotu oraz, u dołu, wzrost stężenia tlenu.

Argon zostaje uzyskany w trzeciej kolumnie frakcjonującej, w której proces destylacji zostaje powtórzony na mieszaninie tlenu i argonu pobranej z punktu pośredniego kolumny górnej. Współczesne instalacje separacyjne powietrza osiągnęły wysoki stopień automatyzacji, a ich sterowanie jest realizowane przez komputery; układ sterujący obsługuje cały cykl produkcji oraz następującą po nim fazę dystrybucji produktu, aż po składowanie lub używanie.

W zakładzie produkcyjnym gazów przemysłowych Osio Sopra – najnowszym we Włoszech i będącym zarazem największą jednostką produkcyjną firmy SIAD, nowa instalacja do separacji powietrza T 1000, której rozruch przeprowadzono we wrześniu 1997, zastępując nią część starej infrastruktury, zapewnia zdolność produkcyjną na poziomie 1300 ton tlenu na dobę.

Zakład został zaprojektowany przez firmę SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Opcje dostawy azotu oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

 • transport w butlach, pakietach butli i zbiornikach
 • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
 • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
 • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Azot może również być dostarczany:

 • w klasach czystości4.7 - 5.0 - 6.0
 • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie)
 • w powietrzu syntetycznym.

Sposoby realizacji dostaw