Material Safety Data Sheet header

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Safety Data Sheets

Dla każdego gazu i mieszaniny firma SIAD dostarcza odnośną kartę MSDS (ang. Material Safety Data Sheet, Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej), która zawiera informacje na temat obchodzenia się z substancją i jej przechowywania, a także środków ostrożności oraz zasad postępowania w sytuacji zagrożenia i środków pierwszej pomocy.

Security-sheet Portlet