SDS Safety Data Sheets header

Karta SDS (ang. Safety Data Sheet; karta charakterystyki substancji chemicznych)

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

SDS Safety Data Sheets

Karta SDS to główne narzędzie służące do informowania pracowników (użytkowników) o zagrożeniu dla zdrowia i życia, jakie mogą spowodować środki chemiczne obecne w miejscu pracy; w efekcie jest to jedno z podstawowych narzędzi prewencyjnych.

Karty SDS poszczególnych produktów chemicznych/produktów zmienionych oraz wszystkich produktów chemicznych występujących w miejscu pracy w dowolnej postaci są ważnym elementem informacyjnym, pomocnym przy analizie czynników ryzyka dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (dokument oceny ryzyka), w związku z czym muszą one zostać udostępnione wszystkim pracownikom w chwili ich zatrudnienia, zmiany ich odnośnych zakresów obowiązków, a także w razie jakichkolwiek innych zmian zagrożeń związanych z produktami; wprowadzenie nowych procesów/nowych produktów itp.

Karty SDS muszą zostać przekazane odbiorcy substancji/mieszanin nieodpłatnie przez dostawcę, wraz z informacjami wskazanymi powyżej, w postaci wydruku lub w formacie elektronicznym, przy czym w przypadku substancji/mieszanin wprowadzanych po raz pierwszy na rynek krajowy karty muszą być sporządzone w języku włoskim i uwzględniać aktualną wersję unormowań uzasadniających wprowadzenie.

Odnośnie do rozporządzenia UE 453/2010 zmieniającego rozporządzenie 1907/2006/WE (rozporządzenie REACH) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.


SIAD przeprowadza aktualizację i rewizję wszystkich kart SDS.

Najnowsza zaktualizowana wersja jest dostępna bezpośrednio na poniższej witrynie: Safety data sheet

Jeżeli karta SDS dostępna na witrynie nie została zaktualizowana, to prosimy o niezwłoczny kontakt.

Każda karta SDS składa się z 16 części. W przypadku niektórych substancji zachodzi obowiązek przedłożenia załącznika opisującego scenariusz narażenia.

Szczegółowa struktura karty SDS została podana w poniższym pliku:


Stipulations of Safety Data Sheets (SDS)


Updated 13 June 2012