Nawigacja okruszkowa

Tlen header

Tlen

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Tlen

Tlen, który stanowi 21 procent ziemskiej atmosfery, jest niezbędny do życia i sprawia, że spalanie jest możliwe. Jest jednym z najpowszechniej występujących pierwiastków na ziemi: 85 procent oceanów i 46 procent skorupy ziemskiej (skał i minerałów), a także 60 procent ciała ludzkiego są utworzone przez tlen.

Tlen reaguje z wszystkimi pierwiastkami, za wyjątkiem gazów szlachetnych, tworząc związki zwane tlenkami. Szybkość reakcji, znanej jako utlenianie, jest zmienna. Na przykład magnes utlenia się gwałtownie, zapalając się samoczynnie w powietrzu, a gazy szlachetne, jak złoto i platyna utleniają się jedynie poddane działaniu bardzo wysokich temperatur.
Chociaż tlen sam w sobie jest niepalny, wspomaga spalanie i umożliwia wszystkim materiałom palnym w powietrzu, spalać się bardziej intensywnie. Właściwości spalania uzasadniają jego użycie w wielu zastosowaniach przemysłowych.

Właściwości techniczne
Produkt: tlen
Wzór chemiczny: O2
Poziom czystości: ≥ 99.5% 
Gęstość względna (powietrze = 1) : 1.1 
Postać: gaz bezbarwny 
Zapach: gaz bezwonny
Granica palności w powietrzu: nie dotyczy
Inne właściwości: słaba rozpuszczalność w wodzie


Właściwości Techniczne


Tlen jest używany w różnych zastosowaniach, wyszczególnionych poniżej.

Przemysł spożywczy i napojowy
W przemyśle spożywczym i napojowym tlen jest stosowany:

 • do pakowania w atmosferze modyfikowanej
 • do hodowania i transportu ryb
 • do produkcji ozonu; ozon jest używany do usuwania pasożytów i przeprowadzania sterylizacji w przemysłowych procesach produkcyjnych.

Stalownictwo
Tlen jest używany w stalownictwie:

 • do wzbogacania powietrza i zwiększania temperatur spalania w wielkich piecach oraz w piecach martenowskich
 • do zwiększania temperatury stali oraz usprawniania procesu recyklingu złomu w piecach elektrycznych łukowych
 • zastępując koks jako materiał palny.

Produkcja i fabrykacja metali
Tlen jest używany w produkcji i fabrykacji metali:

 • zastępując lub wzbogacając powietrze, zwiększając temperaturę spalania przy produkcji metali żelaznych i nieżelaznych
 • do tworzenia gorącego płomienia w wysokotemperaturowych palnikach spawalniczych używanych do cięcia i spawania
 • w pracach z zakresu cięcia tlenowo-paliwowego
 • niekiedy dodawany, w niewielkich ilościach, do gazów osłonowych.

Przemysł chemiczny
Tlen jest używany w przemyśle chemicznym:

 • do zmiany struktury surowca poprzez utlenianie, generując kwas azotowy, tlenek etylenu, tlenek propylenu, monomer chlorku winylu i inne chemikalia bazowe
 • do zwiększania wydajności i zdolności niszczącej pieców do spopielania odpadów.

Przemysł celulozowo-papierniczy
Tlen jest stosowany w przemyśle celulozowo-papierniczym:

 • pomagając producentom spełnić wymogi surowych unormowań środowiskowych, które zostały wprowadzone dla wielu różnych procesów, w tym dla delignifikacji, bielenia, ługowania utleniającego, odzyskiwania chemikaliów, utleniania ługu białego/czarnego oraz wzbogacania wapienników.

Produkcja szkła
Tlen jest używany w przemyśle szklarskim:

 • do usprawnienia procesu spalania w piecach szklarskich i zbiornikach żeliwiaka, ograniczając emisję tlenków azotu (NOx).

Przemysł naftowy
Tlen jest używany w przemyśle naftowym:

 • do redukcji lepkości oraz poprawienia przepływu w odwiertach naftowych i gazowych
 • do zwiększania wydajności instalacji krakowania katalitycznego fluidalnego oraz do umożliwienia stosowania cięższych surowców
 • do ograniczania emisji siarki w rafineriach.

Uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków
Tlen jest używany do uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.

Usługi z zakresu opieki zdrowotnej
Tlen jest używany w usługach z zakresu opieki zdrowotnej:

 • do reanimacji oraz, w połączeniu z innymi gazami, do znieczulania
 • jako niezbędny element aparatury podtrzymującej życie na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w długofalowym leczeniu pacjentów z zaburzeniami układu oddechowego.

Wytwarzanie energii elektrycznej
Tlen jest używany przy wytwarzaniu energii elektrycznej:

 • do przetwarzania węgla na energię elektryczną.

Tlen, powszechnie uważany za nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego, jest utleniaczem i znacząco przyspiesza spalanie. Ponadto, kontakt z produktem w postaci ciekłej może spowodować opaleniznę zamrażalniczą. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z tlenem, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla tlenu.

Tlen, drugi najpowszechniej stosowany gaz przemysłowy, jest wytwarzany komercyjnie w procesie separacji powietrza. Ten proces polega na oddzieleniu związków znajdujących się w powietrzu:

 • azotu (78 %)
 • tlenu (21 %)
 • argonu (0,9 %)
 • innych gazów (0,1 %).

We współczesnych instalacjach wykorzystuje się rozwiniętą wersję procesu Claude’a-Lindego, nazwanego tak od nazwisk dwóch naukowców – Francuza i Niemca – którzy przyczynili się do jego opracowania; początkowo, do chłodzenia w powietrzu przyjęli oni rozprężanie izoentalpiczne z samym tylko spadkiem ciśnienia, lecz następnie zastosowali rozprężanie izoentropiczne z towarzyszącą generacją energii.

Instalacja składa się z dwóch kolumn umieszczonych jedna nad drugą, które pracują przy różnych ciśnieniach oraz przy równowadze przepływu gazu (wznoszenie) i przepływu cieczy (opadanie) pomiędzy fazą gazową i fazą ciekłą. Gdy jedna zbliża się do szczytu kolumny, następuje wzrost stężenia azotu oraz, u dołu, wzrost stężenia tlenu.

Argon zostaje uzyskany w trzeciej kolumnie frakcjonującej, w której proces destylacji zostaje powtórzony na mieszaninie tlenu i argonu pobranej z punktu pośredniego kolumny górnej.

Współczesne instalacje separacyjne powietrza osiągnęły wysoki stopień automatyzacji, a ich sterowanie jest realizowane przez komputery; układ sterujący obsługuje cały cykl produkcji oraz następującą po nim fazę dystrybucji produktu, aż po składowanie lub używanie.

W zakładzie produkcyjnym gazów przemysłowych Osio Sopra – najnowszym we Włoszech i będącym zarazem największą jednostką produkcyjną firmy SIAD, nowa instalacja do separacji powietrza T 1000, której rozruch przeprowadzono we wrześniu 1997, zastępując nią część starej infrastruktury, zapewnia zdolność produkcyjną na poziomie 1300 ton tlenu na dobę.
Zakład został zaprojektowany przez firmę SIAD MACCHINE IMPIANTI.

W zakładzie Osio Sopra, firma SIAD produkuje również tlen ultraczysty (klasa 6.0): jest on uzyskiwany w procesie podwójnej destylacji surowca w postaci tlenu przemysłowego.

Opcje dostawy tlenu oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

 • transport w butlach, pakietach butli i zbiornikach
 • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
 • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
 • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Tlen może również być dostarczany:

 • w klasach czystości2.8 - 3.5 - 5.0
 • w klasie cieczy 5.0
 • w mieszaninach spawalniczych o różnych składach
 • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie)
 • w powietrzu syntetycznym.

Sposoby realizacji dostaw