Gas distribution plants header

Zakłady dystrybucji gazu

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Gas distribution plants

Firma SIAD projektuje i buduje zakłady dystrybucji gazu „pod klucz” na podstawie kryteriów ujętych w normach dotyczących jakości i bezpieczeństwa, zdefiniowanych w kontekście własnych, surowych standardów.
Dzięki elastyczności naszych systemów jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania, które spełniają wymagania techniczne oraz dodatkowe potrzeby producentów urządzeń wykorzystujących nasze instalacje, jednocześnie zapewniając zgodność z najnowszymi normami i wymogami prawnymi.

Zakłady dystrybucyjne
Zakład dystrybucji gazu odgrywa niezwykle istotną rolę.
Jedynie zakład zbudowany w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne i najnowsze kryteria jakościowe może zagwarantować właściwe poziomy czystości i zapewnić zgodność ze specyfikacjami projektowymi.
W rezultacie zapewniona zostaje integralność gazów na drodze od źródła do butli; co więcej, sprawność zakładu i instalacji pozostaje stała na przestrzeni czasu, zaś koszty konserwacji są ograniczone do minimum.
Rygorystyczny dobór urządzeń i materiałów, z których każdy przechodzi indywidualne kontrole i próby, gwarantuje pełną kompatybilność z używanymi gazami i mieszaninami gazowymi, a także długofalową niezawodność.
Zakład dystrybucyjny składa się zazwyczaj z systemu dekompresyjnego pierwszego stopnia, który jest wyposażony w grupę reduktorów ciśnienia (obsługujących ciśnienie w zbiornikach zasobnikowych cieczy lub gazu oraz ciśnienie w sieci) zasilających drugą grupę zaworów odcinających, które doprowadzają gaz do poszczególnych odbiorników.
Systemy redukcji ciśnienia są projektowane i wykonywane wyłącznie w oparciu o specyfikacje firmy SIAD, co gwarantuje ich zgodność z normami sektorowymi.

Kontrole, próby i konserwacja
Każda instalacja jest sprawdzana i poddawana próbom powietrznoszczelności oraz wytrzymałości mechanicznej zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi i wszelkimi ograniczeniami wprowadzonymi dla porównywalnych instalacji sektorowych (z odniesieniem do UNI - EN737/3).
Przedmiotem procedury kontroli jest zweryfikowanie braku przecieków oraz prawidłowości funkcjonowania i bezpieczeństwa instalacji poprzez:

  • przeprowadzenie kontroli linii gazu, przy czym próby są wykonywane na uszczelkach oraz na grupach dekompresorów gazu;
  • przeprowadzenie kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzeń u klienta;
  • przeprowadzenie kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości połączeń poszczególnych rur w punktach użytkowania;
  • wykonanie prób roboczych oraz kalibracji wszelkich alarmów ostrzegawczych i wykrywaczy nieszczelności.

W celu usprawnienia obsługi i zapewnienia pełnej zgodności z nowszymi normami (dyrektywy 97/23/WE oraz 98/37/WE) każda instalacja dystrybucyjna, która pomyślnie przeszła kontrole, jest dostarczana do klienta z odnośną instrukcją eksploatacji i konserwacji, a także z właściwymi certyfikatami dla materiałów i samej instalacji oraz deklaracjami potwierdzającymi wyniki prób i zgodność z wymogami prawnymi.