Beer production header

Produkcja piwa

Contattaci food

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: foodandbeverage@siad.eu

DISCOVER OUR FOOD AND BEVERAGE APP

Beer production

Fermentacja

W przypadku produkcji piwa, brzeczka uzyskana po etapach słodowania, filtracji i gotowania zostaje najpierw schłodzona, po czym dodaje się drożdże, niezbędne w celu ukończenia etapu fermentacji. Na tym zasadniczym etapie procesu, drożdże potrzebują tlenu do reprodukcji, aż do osiągnięcia wymaganej gęstości.

Woda rozcieńczająca

Woda rozcieńczająca, która jest dodawana po fermentacji, musi być stale monitorowana i całkowicie pozbawiona tlenu. Usuwanie rozpuszczonego tlenu z wody można osiągnąć za pomocą procedury oczyszczania, z użyciem azotu w stanie gazowym. Azot, wprowadzany przez kolumny odpędowe czy też systemy linowe, „przechwytuje” rozpuszczony tlen, znacząco obniżając jego procentową obecność.

Napełnianie beczek i pakowanie

W odróżnieniu od innych napojów, piwo jest częściowo odporne na ataki mikrobiologiczne, przykładowo ze strony bakterii kwasu mlekowego lub niektórych niepożądanych drożdży. Konieczne jednak jest całkowite usunięcie tlenu, przede wszystkim w celu zapobieżenia powstawaniu bakterii aerobowych, ale także po to, aby zabezpieczyć właściwości organoleptyczne produktu. Z tego właśnie powodu podczas napełniania beczek, uprzednio umytych i wysterylizowanych, zaleca się tłumienie azotem w celu:

  • uniknięcia wzrostu wartości pH w beczkach, czemu towarzyszyłoby zwiększenie kwasowości i rozwój bakterii octowych;
  • zredukowania potencjału utleniania wskutek bezpośredniego kontaktu produktu z powietrzem u góry beczki.