Secur Pneus header

Secur Pneus®

Secur Pneus<sup><small>®</small><sup/>

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

SECUR PNEUS®

Tlen, który stanowi 21 procent ziemskiej atmosfery, jest niezbędny do życia i sprawia, że spalanie jest możliwe. Jest jednym z najpowszechniej występujących pierwiastków na ziemi: 85 procent oceanów i 46 procent skorupy ziemskiej (skał i minerałów), a także 60 procent ciała ludzkiego są utworzone przez tlen.

Tlen reaguje z wszystkimi pierwiastkami, za wyjątkiem gazów szlachetnych, tworząc związki zwane tlenkami. Szybkość reakcji, znanej jako utlenianie, jest zmienna. Na przykład magnes utlenia się gwałtownie, zapalając się samoczynnie w powietrzu, a gazy szlachetne, jak złoto i platyna utleniają się jedynie poddane działaniu bardzo wysokich temperatur.
Chociaż tlen sam w sobie jest niepalny, wspomaga spalanie i umożliwia wszystkim materiałom palnym w powietrzu, spalać się bardziej intensywnie. Właściwości spalania uzasadniają jego użycie w wielu zastosowaniach przemysłowych.

Właściwości techniczne
Produkt: tlen
Wzór chemiczny: O2
Poziom czystości: ≥ 99.5% 
Gęstość względna (powietrze = 1) : 1.1 
Postać: gaz bezbarwny 
Zapach: gaz bezwonny
Granica palności w powietrzu: nie dotyczy
Inne właściwości: słaba rozpuszczalność w wodzie


Właściwości Techniczne


Tlen jest używany w różnych zastosowaniach, wyszczególnionych poniżej.

Przemysł spożywczy i napojowy
W przemyśle spożywczym i napojowym tlen jest stosowany:

 • do pakowania w atmosferze modyfikowanej
 • do hodowania i transportu ryb
 • do produkcji ozonu; ozon jest używany do usuwania pasożytów i przeprowadzania sterylizacji w przemysłowych procesach produkcyjnych.

Stalownictwo
Tlen jest używany w stalownictwie:

 • do wzbogacania powietrza i zwiększania temperatur spalania w wielkich piecach oraz w piecach martenowskich
 • do zwiększania temperatury stali oraz usprawniania procesu recyklingu złomu w piecach elektrycznych łukowych
 • zastępując koks jako materiał palny.

Produkcja i fabrykacja metali
Tlen jest używany w produkcji i fabrykacji metali:

 • zastępując lub wzbogacając powietrze, zwiększając temperaturę spalania przy produkcji metali żelaznych i nieżelaznych
 • do tworzenia gorącego płomienia w wysokotemperaturowych palnikach spawalniczych używanych do cięcia i spawania
 • w pracach z zakresu cięcia tlenowo-paliwowego
 • niekiedy dodawany, w niewielkich ilościach, do gazów osłonowych.

Przemysł chemiczny
Tlen jest używany w przemyśle chemicznym:

 • do zmiany struktury surowca poprzez utlenianie, generując kwas azotowy, tlenek etylenu, tlenek propylenu, monomer chlorku winylu i inne chemikalia bazowe
 • do zwiększania wydajności i zdolności niszczącej pieców do spopielania odpadów.

Przemysł celulozowo-papierniczy
Tlen jest stosowany w przemyśle celulozowo-papierniczym:

 • pomagając producentom spełnić wymogi surowych unormowań środowiskowych, które zostały wprowadzone dla wielu różnych procesów, w tym dla delignifikacji, bielenia, ługowania utleniającego, odzyskiwania chemikaliów, utleniania ługu białego/czarnego oraz wzbogacania wapienników.

Produkcja szkła
Tlen jest używany w przemyśle szklarskim:

 • do usprawnienia procesu spalania w piecach szklarskich i zbiornikach żeliwiaka, ograniczając emisję tlenków azotu (NOx).

Przemysł naftowy
Tlen jest używany w przemyśle naftowym:

 • do redukcji lepkości oraz poprawienia przepływu w odwiertach naftowych i gazowych
 • do zwiększania wydajności instalacji krakowania katalitycznego fluidalnego oraz do umożliwienia stosowania cięższych surowców
 • do ograniczania emisji siarki w rafineriach.

Uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków
Tlen jest używany do uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.

Usługi z zakresu opieki zdrowotnej
Tlen jest używany w usługach z zakresu opieki zdrowotnej:

 • do reanimacji oraz, w połączeniu z innymi gazami, do znieczulania
 • jako niezbędny element aparatury podtrzymującej życie na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w długofalowym leczeniu pacjentów z zaburzeniami układu oddechowego.

Wytwarzanie energii elektrycznej
Tlen jest używany przy wytwarzaniu energii elektrycznej:

 • do przetwarzania węgla na energię elektryczną.

Tlen, powszechnie uważany za nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego, jest utleniaczem i znacząco przyspiesza spalanie. Ponadto, kontakt z produktem w postaci ciekłej może spowodować opaleniznę zamrażalniczą. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z tlenem, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla tlenu.

Opcje dostawy SECUR PNEUS® oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

 • transport w butlach, pakietach butli i zbiornikach
 • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
 • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
 • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu
 • w razie jakichkolwiek pytań klienci mogą skorzystać z bezpłatnej linii informacyjnej pod numerem 800-803058
 • obsługa internetowa (www.securpneus.com).

Dla SECUR PNEUS® opracowano oddzielny asortyment urządzeń i wyposażenia, w tym reduktory ciśnienia serii standardowej i ekonomicznej, wózki na butle serii standardowej i ekonomicznej, a także materiały promocyjne (czerwone osłony na zawory, naklejki, specjalne pokrywy na butle, plakaty, stojaki wystawowe, broszury).


Sposoby realizacji dostaw