Omrvinková navigácia

Ammonia header

Amoniak (čpavok)

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Ammonia

Technické vlastnosti 
Produkt: Amoniak (čpavok)
Chemický vzorec : NH3
Čistota : ≥ 99.7%
Relatívna hustota (vzduch = 1): 0.597
Vzhľad : bezfarebný plyn 
Zápach : prenikavý
Limit horľavosti vo vzduchu : 15 ÷ 28 %
Ostatné vlastnosti : toxický, korozívny.


Technické vlastnosti


Amoniak sa používa v rôznych aplikáciách spadajúcich do radu priemyselných odvetví:

  • hutníctvo: ako nosný plyn vodíka H2 pri tepelnom spracovaní
  • chemický priemysel: as ako chemické reagens pri výrobe kyseliny dusičnej, polyamidov, hnojív
  • v chladničkách: ako chladiaci prostriedok namiesto Chlórofluorokarbonov
  • v elektronickom priemysle: ako prevádzkový plyn vo výrobe polovodičov.

Amoniak napáda oči, pľúca a kožu. Okrem toho je toxický pri vdýchnutí.
Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s amoniakom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre amoniak

 


Bezpečnostný list - Amoniak (čpavok)


 

Amoniak sa vyrába na základe reakcie dusíka s vodíkom.
K tejto reakcii dochádza za prítomnosti katalyzátora, čo je typicky zlúčenina na báze trojmocného železa, pri teplote 450°C až 650°C.

Spôsoby dodávky amoniaku a služieb pre zákazníkov SIAD zahŕňajú:

  • doprava v tlakových fľašiach a nádržiach
  • projekcia a inštalácia systémov distribúcie plynov
  • dodávka zariadenia pre správne používanie plynov
  • assistance podpora a technické poradenstvo v doprave, distribúciu a aplikáciu plynov.

Amoniak je tiež možné dodávať:

  • s triedou čistoty 5.5
  • v špeciálnych a kalibračných zmesiach rôzneho zloženia na zákazku.

 


Spôsoby zásobovania