Omrvinková navigácia

Dusík header

Dusík

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Dusík

Dusík je dvojatomový plyn, ktorý predstavuje 78% zemskej atmosféry.
Okrem vzduchu je dusík obsiahnutý v bielkovinových látkach všetkých živých organizmov, v niektorých prírodných ložiskách uhľovodíkového plynu av mnohých organických a anorganických.

Technické vlastnosti 
ProduKt: Dusík 
Chemický vzorec : N2
Čistota : ≥ 99.9%
Relatívna hustota (vzduch = 1): 0.97
Vzhľad : bezfarebný plyn 
Zápach : bez zápachu 
Limit horľavosti vo vzduchu : nehorľavý 
Ostatné vlastnosti : netoxický, len slabo rozpustný vo vode a väčšine ostatných kvapalín, zlý vodič tepla a elektriny, inertné. Avšak pri vysokých tlakoch a teplotách reaguje s niektorými reaktívnymi kovy (ako je lítium a horčík) za vzniku nitridov a tiež s niektorými plynnými prvkami, ako je vodík a kyslík.


Technické vlastnosti


Dusík sa používa v rôznych aplikáciách uvedených ďalej:

Chemický priemysel 
V chemickom priemysle sa dusík používa:

 • ako inertný plyn pre nádoby a chemikálie citlivé na kyslík vytváraním prostredia so zníženým obsahom kyslíka, ktoré znižuje bezpečnostné riziká
 • k pohonu kvapalín potrubia
 • vo výrobe amoniaku.

Potravinársky priemysel 
V potravinárskom priemysle sa dusík používa:

 • k predĺženiu skladovateľnosti balených potravín zabránením kazeniu oxidáciou, rastom plesní, migráciou vlhkosti a napadnutím hmyzom
 • pri termoreguláciu a chladenie potravín
 • pri rýchlom zmrazení (kryogénne mrazenie a IQF) potravín
 • na odstraňovanie plynov z kvapalín
 • pre pneumatickú dopravu zložiek a vytvorenie inertnej atmosféry v nádobách na skladovanie potravín
 • k chladeniu kaziacich sa výrobkov počas dopravy
 • pri balení v modifikovanej atmosfére
 • pri kryo-mletii a kryo-kryštalizácii potravín
 • v dezodoráciu olejov.

Ropný priemysel 
V ropnom priemysle sa dusík používa:

 • k zlepšeniu regenerácie a udržanie tlaku v ropných a plynných ložiskách
 • ako krycí plyn v skladovacích nádržiach a pri nakladaní / vykladaní produktov
 • k preplachovanie potrubí
 • k odstraňovaniu prchavých organických zlúčenín (VOC) z odpadových tokov alebo na chladenie vetracích tokov.

Výroba kovov 
Vo výrobe kovov sa dusík používa:

 • k ochrane kovov, ako je oceľ, meď a hliník, počas procesu žíhanie, nauhličovanie a spekanie vo vysokoteplotných peciach
 •  
 • pri uložení kovových dielov za tepla.

Kovovýroba 
V kovovýrobe sa dusík používa:

 • ako prefukovací plyn pri zváraní potrubia z nerezovej ocele
 • ako podporný plyn pri plazmovom rezaní
 • k prevencii oxidácie vo výrobe polovodičov a tlačených spojov.

Elektronický priemysel 
V elektronickom priemysle sa dusík používa:

 • k zlepšeniu systémov regenerácie rozpúšťadiel elimináciou používania chlór-fluorokarbonu pri čistení.

Výroba skla 
Vo výrobe skla sa dusík používa:

 • k chladeniu elektród v peciach a prevencii oxidácie počas výroby
 • k zníženiu teploty vzduchu pre optimalizáciu chladiacich rýchlosťou.

Výskum a zdravotníctvo 
Vo výskume a zdravotníctve sa dusík používa:

 • na zmrazovanie a konzerváciu krvi, tkanív, spermy a ďalších biologických materiálov
 • na zmrazovanie a rozrušenie napadnutých tkanív v kryo-chirurgii a dermatológii
 • k predchladeniu a izolácii v zobrazovaní magnetickou rezonanciou (MRI), čím sa šetrí drahšie hélium.

Stavebníctvo 
V stavebníctve sa dusík používa:

 • k zníženiu odlievacie teploty betónových zmesí, inhibícii tvorby prasklín
 • k stabilizácii podložia, napr pri reštaurovaní šikmej veže v Pise.

Hoci je dusík netoxický a inertný, môže vo vysokých koncentráciách spôsobiť dusenie z nedostatku kyslíka. Okrem toho kontakt s kvapalným produktom môže spôsobiť chladovej a mrazové popáleniny. Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s dusíkom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre dusík.

 


Bezpečnostný list - Dusík plynný


Bezpečnostný list - Dusík kvapalný


Dusík, jeden z plynov s najväčšou priemyselnou spotrebou, komerčne sa vyrába technológiou - separácia vzduchu.

Tento proces spočíva v separácii komponentov obsiahnutých vo vzduchu:

 • dusík (78 %)
 • kyslík (21 %)
 • argón (0,9 %)
 • ostatné plyny (0,1 %).

Súčasné výrobné závody predstavujú rozvoj Claude-Lindeho procesu pomenovaného po francúzskom a nemeckom vedcovi, ktorí prispeli k jeho vývoju; pri chladení vzduchu pôvodne použili izoentalpickou expanziu len u tlakového poklesu, a neskôr izoentalpickou expanziu s produkciou energie.

Prevádzka zahŕňa dve kolóny nad sebou pracujúci pri rôznych tlakoch, s prúdom plynu (stúpajúcim) a prúdom kvapaliny (klesajúcim) v rovnováhe medzi plynnou a kvapalnou fázou. V smere k vrchu kolóny je vzrastajúcej koncentrácie dusíka a v smere ku dnu vzrastajúcej koncentrácie kyslíka.

Argón sa získa v tretej frakcionačnej kolóne, v ktorej sa opakuje destilačné proces na zmesi kyslík-argón odoberanie zo stredného bodu hornej kolóny.

V súčasných závodoch na separáciu vzduchu sa dosiahlo vysoký stupeň automatizácie a ich riadenie sa vykonáva počítačom; riadiaci systém ovláda celý výrobný cyklus a následné fázy distribúcie produktu až po skladovanie a použitie.

Vo výrobnom závode Osio Sopra, čo je konštrukčne najlepší závod v Taliansku v oblasti priemyselných plynov a najväčšie výrobné jednotka SIAD, bola v septembri 1997 spustená nová prevádzková jednotka T 1000 na separáciu vzduchu, ktorá nahradila časť starého závodu a zabezpečuje výrobnú kapacitu 1300 t kyslíka za deň.

Jednotka bola projektovaná SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Spôsoby dodávky dusíka a služieb pre zákazníkov SIAD zahŕňajú:

 • doprava v tlakových fľašiach, zväzkoch tlakových fliaš v kontajneroch alebo do zásobníkov
 • projekcia a inštalácia systémov distribúcie plynov
 • dodávka zariadenia pre správne používanie plynov
 • podpora a technické poradenstvo v doprave, distribúciu a aplikáciu plynov.

Dusík je tiež možné dodávať:

 • v triedach čistoty 4.7 - 4.8 - 5.0 - 5.5 - 6.0.
 • v špeciálnych a kalibračných zmesiach rôzneho zloženia na zákazku
 • v syntetickom vzduchu

Spôsoby zásobovania