Omrvinková navigácia

Code of Ethics header

Etický kódex

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Code of Ethics

Rast spoločnosti SIAD a jej úspech na trhu boli neustále v súlade so základnými princípmi a hodnotami skupiny založenými na transparentnosti a zrozumiteľnosti, čo znamená prísne dodržiavanie právnych predpisov, rešpekt voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a akcionárom, spravodlivá hospodárska súťaž, záväzok ohľadne kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia, a prevádzka v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti.

Etický kódex formalizuje hodnotovú štruktúru spoločnosti SIAD: stanovuje pravidlá, ktoré treba dodržiavať, aby bolo zabezpečené, že všetky činnosti vykonávané v rôznych firemných priestoroch budú vždy vykonávané pravidelne a riadne tak, že konanie presne v súlade s Kódexom sa stáva záležitosťou zásadného význam pre ochranu integrity a povesti skupiny.

Etický kódex je neoddeliteľnou súčasťou Modelu organizácie a riadenia , ktorý bol prijatý uznesením predstavenstva spoločnosti SIAD dňa 11. júla 2008 a následne aktualizovaný:

  • 29. marca 2010
  • 26. júna 2014

s cieľom integrovať tento dokument a rozšíriť ho tak, aby zahŕňal nové potenciálne trestné činy definované v medziobdobí parlamentom, ako napríklad tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, ochrany životného prostredia alebo zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín bez pracovného povolenia.


Code of Ethics

Organizational management and control model 


SIAD Whistle Blowing – Employees’ reports not compliance events