Gas distribution plants header

Distribúcia plynov

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Gas distribution plants

Dohoda ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) nadobudla platnosť medzi vyspelými štátmi už v roku 1957. Česká republika sa stala riadnym členom tohto zoskupenia v roku 1986. Táto dohoda sa týka prepravy nebezpečného tovaru tj vlastného premiestnenie a súvisiace nakládky a prekládky (vrátane krátkeho dočasného skladovania za účelom prekládky). Nebezpečné veci sa podľa svojich vlastností zaraďujú do niekoľkých tried - trieda 2 sa týka plynov. Klasifikácia nebezpečných vecí podľa ADR ďalej určuje obalovú skupinu, klasifikačný kód, indentifikačný číslo látky a identifikačné číslo nebezpečnosti.

 

Základné požiadavky na vozidlá prepravujúce nebezpečné veci 
Cestné vozidlá sú vhodné pre prepravu nádob s plynom (fľaše, kryogénne nádoby) len vtedy, ak: nie sú sklápacie, sú dobre vetrateľná a nádoby sú náležite uložené a zaistené tak, aby sa zabránilo znateľnému posunu medzi nimi navzájom i vo vzťahu k stenám vozidla. Nie je vhodné prepravovať fľaše v osobných vozidlách, vrátane ich batožinového priestoru. Nádoby na plyny sa nesmú prepravovať spoločne so žieravinami uloženými v rozbiteľných obaloch, s horľavými kvapalinami, s výbušnými látkami alebo s predmetmi plnenými výbušnými látkami. Kyslík sa nesmie dopravovať spoločne s mastnými látkami (napr. mazadlá, tuky a pod) Doprava nádob na plyny je dovolená iba na jednom prívesu alebo návesu cestného motorového vozidla. Od určitého množstva platí navyše špeciálne požiadavky.

Prepravný doklad 
Dopravca najneskôr pri nakládke prevezme doklad (doklad k nákladu), v medzinárodnej doprave doklad CMR, vo vnútroštátnej doprave prepravný doklad pre vnútroštátnu prepravu nebezpečného tovaru. Podľa Dohody ADR a zákona č 111/1994Sb. O cestnej doprave v znení neskorších predpisov, musí prepravný doklad obsahovať všetky požadované údaje k prepravovanému tovaru.

Pokyny pre prípad nehody 
Pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti, knieža môže dôjsť počas prepravy, sú vodiči odovzdané písomné pokyny, v ktorých sa pre každú prepravovanú látku alebo predmet alebo pre každú skupinu nebezpečných vecí predstavujúcich rovnaké nebezpečenstvo, do ktorého látka (y) patrí, stručne uvedú:

  • Pomenovanie látky alebo predmetu alebo skupiny vecí; trieda; UN číslo alebo skupina vecí UN čísla;
  • Povaha nebezpečných vlastností týchto vecí, ako aj opatrenia, ktoré musí vykonať vodič, a ochranné pomôcky, ktoré musia použiť;
  • Základné opatrenia, napr varovanie ostatných užívateľov pozemných komunikácií a chodcov a privolanie polície alebo hasičov;
  • Dodatočné opatrenia proti malým únikom a rozsypáním a zabránenie ich rozšírenie, ak sa to dá dosiahnuť bez osobného rizika.
osobitné opatrenia pre určité veci, ak to prichádza do úvahy - nevyhnutná bvýbava pre prípadné dodatočné alebo osobitné činnosti.

 

Dohoda ADR špecifikuje ďalej činnosti pred začatím a po ukončení jazdy, požiadavky na zaistenie nákladu, na vetranie nákladného priestoru a na zákaz fajčenia. 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom prepravy plynu sa môžete obrátiť na nášho bezpečnostného poradcu.