Medical gases header

Medicinálne plyny

Medicinálne plyny

Contact us farmacovigilanza

Contact Us

Do you want to know more?

+39.035.328.111

siad@siad.eu

 

PHARMACOVIGILANCE (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Medical gases

Základné plyny pre oblasť medicíny sú predovšetkým medicinálny kyslík v kvapalnom a plynnom stave, oxid dusný (N2O) - rajský plyn, kvapalný dusík, kvapalné hélium, oxid uhličitý (CO2) a pre špeciálne oblasti medicíny aj ďalšie plyny a zmesi, ako napr xenón pre inhalačnú anestéziu, hexaflurid síry (SF6) pre očnú chirurgiu, zmesi pre analýzu plynov v krvi a na kontrolu funkčnosti pľúc, sterilizačné zmesi SIADTOX na báze etylénoxidu (C2H4) atď.

V zmysle slovenskej legislatívy sa od roku 2008 stali medicinálne produkty (medicinálny kyslík v kvapalnom a plynnom stave, medicinálny oxid dusný) liekmi so všetkými dôsledkami spadajúcimi do oblasti výroby, distribúcie a predaja, teda aj tvorby cien a daní. Nevyhnutná registrácia bola vykonaná Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Tieto medicinálne plyny sú teraz dodávané v zreteľne označených fľašiach, kontajneroch alebo cisternách. SIAD Slovakia môže tieto registrovaných plyny dodávať iba nemocniciam a iným zdravotníckym zariadeniam, ktoré sú registrované ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Kyslík na dýchanie pre neregistrované zdravotnícke zariadenia, tj aj pre fyzické osoby a iné subjekty, dodávame od roku 2008 pod značkou Respirox. Používa sa na uľahčenie dýchania a na obohacovanie vzduchu v dýchacích prístrojoch a je určený najširšiemu spektru užívateľov.

Pre viac informácií k medicinálnym plynom kliknite tu.