Omrvinková navigácia

Spôsoby zásobovania header

Spôsoby zásobovania

Spôsoby zásobovania

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Spôsoby zásobovania

SIAD je schopný veľmi pružne reagovať na potreby zákazníka a ponúknuť mu optimálny systém dodávok - od jednotlivých fliaš, fľaše na paletách alebo vo zväzkoch fliaš, prípadne skvapalnené plyny v minizásobníkoch a kontajneroch, až po dodávky do stabilných zásobníkov.

Ako alternatívu k tradičnej dodávke plynu vo fľašiach (zväzkoch) alebo skvapalnených plynov z najbližšieho výrobného závodu projektuje, stavia a zabezpečuje SIAD Macchine Impianti , po celom svete systémy on-site pre výrobu priemyselných plynov v mieste spotreby.

Optimálny spôsob zásobovania (dodávok) zákazníka z hľadiska logistiky a ekonomickosti je daný priemernou mesačnou spotrebou konkrétneho plynu a vzdialenosťou zákazníka od zdroja, ktorým môže byť predajné miesto, distribučné centrum a alebo plniareň fliaš. 
Pre súčasných i perspektívnych zákazníkov je výhodné, že tento zásobovací systém môže byť plynule vytváraný podľa rastúcich nárokov na dodávky.

Zásobovanie tlakovými fľašami 
Pre dodávky vzdušných plynov (kyslík, dusík, argón, zmesi) sa využívajú tlakové fľaše najčastejšie s vodným objemom 50 l, plniacim tlakom 20 MPa a obsahom plynu prevyšujúcim 10 m3. Pre acetylén sa používajú fľaše s objemom 40 l alebo 50 l, s náplňou acetylénu 8 kg resp. 10 kg. Pre dodávky oxidu uhličitého sa používajú fľaše s objemom 20 l, 27 l,  40 l a 50 l, s náplňou 15 kg, 20 kg, 30 kg resp. 37,5 kg. 
Pre špecifické požiadavky sú k dispozícii aj malé fľaše s vodným objemom 1-20 litrov (pre laboratória, sanitné vozy, reštaurácie, inštalatérske firmy a pod.).

Zásobovanie zväzkami fliaš 
Pre dodávky vzdušných plynov (kyslík, dusík, argón, zmesi) sa využívajú zväzky tlakových fliaš , najčastejšie 16 fliaš s vodným objemom 50 l, plniacim tlakom 20 MPa a obsahom plynu prevyšujúcim 160 m3. Pre acetylén sa používajú zväzky  16 fľiaš s objemom 50 l, náplňou acetylénu 128 kg.

Zásobovanie mobilnými kontajnery a dewarovými nádobami 
Skvapalnené plyny (kyslík, dusík, argón, oxid uhličitý) pre špecifické nároky môžu byť distribuované v mobilných kontajneroch tzn. dewarovými nádobami o vodnom objeme 5-50 l, minitanky o vodnom objeme 100-230 l kontajnery s vodným objemom 450-1000 l. 
Kontajnery  ( Euro-cyl ) predstavujú úplne novú koncepciu dodávok technických plynov spotrebiteľom vo skvapalnené fáze. Objem plynu v týchto zariadeniach zodpovedá 12 až 60-násobku obsahu klasických plynových fliaš 50 l/20 MPa. Euro-cyl je vyrábaný v prevedení nízkotlakovom ( 4 bar ), stredotlakovom ( 24 bar ) a vysokotlakom ( 37 bar ). Pritom sú vysoko mobilné, efektívne a výrazne šetria náklady vynaložené na nákup technických plynov. Použitie kontajnera je optimálne pre mesačné spotrebu 300-1800 m3 plynu.

Zásobovanie do stabilných, stacionárnych zásobníkov 
Vyšším stupňom sú dodávky skvapalnených plynov cisternami do stabilných zásobníkov o vodnom objeme od 2000 do 59500 l . Ak nie je touto aplikáciou požadovaný odber priamo skvapalneného plynu sú tieto zariadenia vybavené odparovačmi , v ktorých je skvapalnený plyn premenený do plynného skupenstva ( splyňovanie ).
Stacionárne zásobníky sú dvojplášťové kryogénne nádoby s výbornou ochrannou proti prestupu tepla, ktoré sú určené pre skladovanie plynov v kvapalnej fáze. Pri spotrebách presahujúcich 2000 m3 / mesiac, predstavuje tento systém dodávok technických plynov pre zákazníka vysoko ekonomické riešenie. 
Zásobníky na kvapalné plyny sú vyrábané v prevedení nízkotlakovom (19 bar), strednotlakom (26 bar) i vysokotlakom (37 bar) v širokej objemovej rade. Je určený pre odber plynu v plynnej i kvapalnej fáze. Pre splyňovanie kvapalného plynu je nutné spolu so zásobníkom inštalovať vzduchom vyhrievané odparovače. Stabilné zásobníky predstavujú ideálny prostriedok pre uspokojenie vysokých spotrieb technických plynov.

 

Ak si chcete prezrieť katalógy SIAD venované charakteristikám "obalov" kliknite tu