Omrvinková navigácia

Technická asistencia header

Technická asistencia

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Technická asistencia

Služby technickej podpory sú základnou súčasťou podporných výrobných aktivít a trhov SIAD.

Koncepcia programu SIAD MICO sleduje hospodárne a progresívne používanie plynov u zákazníka a prispieva k minimalizácii jeho nákladov. Ponuka obsahuje produktové a know-how služby:

 • Distribúcia technických plynov a logistika
 • Plynárenský audit / posúdenie hospodárnosti zdrojov technických plynov
 • LASER Desk - inštalácia laserov spúšťacím kitom
 • Vylúčenie úniku plynu vplyvom netesnosti potrubných rozvodov.
 • Elektronická objednávka produktov prostredníctvom e-mailu služby StarSolver
 • Odborné poradenstvo pri výbere vhodnej technológie / technického plynu na pracovisku
 • Technologická podpora zavedenia novej technológie / technického plynu
 • Zaškolenie odborného a výrobného personálu.
 • Preškolenie a preskúšanie pracovníkov z oblasti bezpečnosti práce s techn. plyny podľa ČSN
 • Zvýšenie kvality, produktivity a hospodárnosti strojného rezania kyslíkom
 • Meranie ochrannej atmosféry pri balení potravín.

Veľkosť a komplexnosť výrobných závodov, počet a citlivosť zariadení inštalovaných v areáloch zákazníkov a pokračujúci rozvoj komerčných aktivít firmy viedli k zavedeniu organizačnej štruktúry zamerané na technickú podporu, ktorej súčasťou je:

 • údržba, modernizácia a inovácia závodov a zariadení vo výrobných jednotkách firmy, projektovanie a inštalácia závodov na skladovanie, distribúcia a využitie plynov v areáloch zákazníkov
 • inštalácia výrobných jednotiek na výrobu plynov na mieste (on-site)
 • popredajný servis inštalovaných zariadení

Služby technickej podpory sústreďujú svoje aktivity na nasledujúce :

 • závod a zariadenia pre použitie kryogénnych plynov
 • distribučné strediská pre použitie plynov v areáloch zákazníka
 • plniace stanice tlakových fliaš
 • plynovody pre priamu distribúciu priemyselných plynov