Omrvinková navigácia

Hydrogen header

Vodík

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Hydrogen

Vodík je najľahší zo všetkých plynov.
Bežne sa v prírode vyskytuje v zlúčeninách s inými prvkami, jedná sa o najhojnejšií prvok vo vesmíre. Vodík je zložkou vody, minerálov a kyselín, rovnako ako základnou súčasťou všetkých uhľovodíkov a v podstate všetkých organických zlúčenín.
V skutočnosti 98% známeho vesmíru, najmä slnka a hviezd, je zložené z vodíka.

Technické vlastnosti 
Produkt: Vodík 
Chemická značka : H2
Čistota : ≥ 99.8%
Relatívna hustota (vzduch = 1): 0.07
Vzhľad : bezfarebný plyn 
Zápach : bez zápachu 
Limit horľavosti vo vzduchu : 4 ÷ 75,6%


Technické vlastnosti


Vodík sa používa v rôznych aplikáciách uvedených ďalej.

Potravinársky priemysel
V potravinárskom priemysle sa vodík používa:

 • k hydrogenizácii kvapalných olejov (ako je sójový, rybí, bavlnený a kukuričný), ktoré sa transferujú na polotuhé materiály, ako je pekársky tuk, margarín a arašidová nátierka.

Chemický priemysel 
V chemickom priemysle sa vodík používa:

 • na výrobu amoniaku a metanolu
 • k hydrogenizácii nejedlých olejov pri výrobe mydiel, izolácie, plastov, mastí a ďalších špeciálnych chemikálií.

Výroba kovov 
Vo výrobe kovov sa vodík používa:

 • k vytvoreniu ochrannej atmosféry vo vysokoteplotných operáciách, ako je výroba nerezovej ocele.

Kovovýroba 
V kovovýrobe sa vodík používa:

 • bežne v zmesi s argónom pri zváraní austentickej nerezovej ocele
 • na podporu plazmových zváracích a rezacích operácií.

Energetika 
Vo výrobe elektriny sa vodík používa:

 • ako teplonosné médium na chladenie vysokorýchlostných turbogenerátorov
 • pre reakciu s kyslíkom v systéme chladiacej vody v jadrových reaktoroch s vriacou vodou k potlačeniu prasklín v chladiacom systéme v dôsledku intergranulárnej napäťové korózie.

Ďalšie aplikácie 
Ďalšie dôležité aplikácie vodíka sú:

 • vo farmaceutickom priemysle pri výrobe sorbitolu používanom v kozmetike, lepidiel a vitamínov A a C
 • v elektronickom priemysle k vytvoreniu špeciálnej riadenej atmosféry pri výrobe polovodičových obvodov
 • v ropnom priemysle k zlepšeniu vlastností ropných produktov odstránením organickej síry zo surovej ropy a ku konverzii ťažkých surových produktov na ľahšie, ľahšie rafinovatelné a lepšie predajné produkty.

Vodík je vysoko horľavý plyn. Okrem toho môže vo vysokých koncentráciách spôsobiť udusenie.
Aby sa predišlo týmto škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s vodíkom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre vodík.

 


Bezpečnostný list - Vodik


 

Výroba vodíka a oxidu uhličitého sa vykonáva reformovaním vodnej pary, čo je proces založený na reakcii medzi metánom a vodnou parou.
Hlavné kroky výrobného procesu sú:

 • kompresie, zahriatie na 260 ° C a čistenie metánu
 • demineralizácia, odstránenie kyslíka, korekcia pH a vyparenie vody (pri 200 ° C)
 • zavedená metánu a vodnej pary do reaktorových trubiek
 • reakcie medzi metánom a vodnou parou pri 800 ° C za prítomnosti niklového katalyzátora 

  CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
   
 • regenerácia oxidu uhličitého obsiahnutého v surovom vodíka absorpciou v extrakčnej veži a následné skvapalnenie
 • čistenie a kompresie vyrobeného vodíka na 200 barov.

Regenerácia a skladovanie oxidu uhličitého kombinuje ekonomické výhody s ekologickými hľadiskami vďaka výslednému zníženiu emisií skleníkových plynov do atmosféry.

Spôsoby dodávky vodíka a služieb pre zákazníkov SIAD zahŕňajú:

 • doprava v tlakových fľašiach, zväzkoch tlakových fliaš a alebo v batériových vozidlách
 • projekcia a inštalácia systémov distribúcie plynov
 • dodávka zariadenia pre správne používanie plynov
 • podpora a technické poradenstvo v doprave, distribúciu a aplikáciu plynov .

Vodík je tiež možné dodávať:

 • v triedach čistoty 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.0
 • v zmesiach pre elektrické oblúkové zváranie a rezanie kovov
 • v špeciálnych a kalibračných zmesiach rôzneho zloženia na zákazku.

 


Spôsoby zásobovania