Азот header

Азот

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Азот

Азотът е двуатомен газ, който съставлява 78 процента от земната атмосфера.
Освен във въздуха, азотът се среща в протеиновата материя на всички форми на живот, в някои природни находища на въглеводороди и в много органични и неорганични химични съединения.

Технически характеристики
Продукт: азот
Химична формула: N2
Ниво на чистота: ≥ 99.9%
Относителна плътност (въздух = 1): 0.97
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Допустими стойности на възпламеняемост във въздух: незапалим
Други свойства: нетоксичен, леко разтворим във вода и повечето други течности, лош проводник на топлина и електричество, инертен. При висока температура и налягане се свързва с някои други реактивни метали (като литий и магнезий) и образува нитриди, както и с някои газообразни елементи, като водород и кислород.


Технически характеристики

Азотът има различни приложения, които са описани по-долу.

Химическа промишленост
В химическата промишленост азотът се използва:

 • за инертизация на съдове и чувствителни към кислород химикали, като чрез понижаване съдържанието на кислород се намаляват рисковете за безопасността
 • за подпомагане на движението на течности през тръбопроводи
 • за производство на амоняк.

Хранително-вкусова промишленост
В хранително-вкусовата промишленост азотът се използва:

 • за удължаване на срока на годност на опаковани хранителни продукти, като предотвратява развалянето поради окисляване, образуване и развитие на плесени, влага и заразяване с микроорганизми
 • за терморегулация и охлаждане на хранителни продукти
 • за бързо замразяване (криогенно замразяване и индивидуално бързо замразяване) на хранителни продукти
 • за извличане на газове от течности
 • за пневматично транспортиране на съставки и за инертизация на резервоарите за съхранение на хранителни продукти
 • за охлаждане на малотрайни хранителни продукти по време на транспортиране
 • за опаковане в модифицирана газова среда
 • за криогенно смилане и криогенна кристализация на хранителни продукти
 • за неутрализиране мириса на хранителни масла.

Нефтохимическа промишленост
В нефтохимическата промишленост азотът се използва:

 • за подобряване на извличането и поддържане на налягането в маслени и газови резервоари
 • за обвиване на резервоари за съхранение и товарене и разтоварване на продукти
 • за продухване на тръбопроводи
 • за извличане на летливи органични съединения (VOC) от отпадните потоци или за охлаждане на вентилационни потоци

Производство на метали
В производството на метали азотът се използва:

 • за защита на метали, като стомана, мед и алуминий при операции на отгряване, навъглеродяване и синтероване във високотемпературни пещи
 • за охлаждане на екструзионни бои
 • за горещо пресоване на метални части.

Обработка на метали
При обработката на металите азотът се използва:

 • като газ за продухване при заваряване на тръби от неръждаема стомана
 • за поддържане на плазмено рязане
 • за предотвратяване на окисляването при производство на полупроводници и печатни платки.

Елекроника
В електрониката азота се използва:

 • за подобряване на системите за извличане на разтворител, като се елиминира използването на хлорфлуоровъглеводородите за пречистване.

Производство на стъкло
В производството на стъкло азотът се използва:

 • за охлаждане на електроди в пещи и предотвратяване на окисляването при производство
 • за понижаване на температурата въздуха за получаване на оптимални скорости на охлаждане.

Научноизследователска дейност и здравеопазване
В научноизследователската дейност и здравеопазването азотът се използва:

 • за замразяване и съхранение на кръв, тъкани, семенна течност и други биологични материали
 • за замразяване разграждане на болни тъкани в криогенната хирургия и дерматологията
 • за предварително охлаждане или изолиране при ядрено-магнитен резонанс (MRI), като заместител на скъпия хелий.

Строителство
В строителството азотът се използва:

 • за понижаване на температурата на изливане на бетонните смеси, което предотвратява образуването на пукнатини
 • за стабилизиране на почвата, както напр. при възстановителните работи на наклонената кула в Пиза.

Въпреки че е нетоксичен, във високи концентрации азотът може да предизвика задушаване. Освен това контактът с течния продукт може да доведе до измръзване и изгаряне от замръзване. За да се избегнат тези вредни въздействия, производителите и клиентите трябва да спазват стриктно указанията за безопасност при съхранение и транспортиране и да се запознаят с нашия информационен лист за безопасност.

Азотът, един от промишлените газове с най-голям обем, се произвежда за търговски цели чрез процес на разделяне на въздуха. Този процес се състои в разделяне на компонентите, съдържащи се във въздуха:

 • азот(78 %)
 • кислород (21 %)
 • аргон (0,9 %)
 • други газове (0,1 %).

Съвременните инсталации представляват еволюция на процеса на Claude-Linde, който носи името на френски и германски учен с най-голям принос за разработването му: за охлаждане на въздуха те първоначално прилагат изоенталпийно разширение, с пад на налягането, а по-късно изоентропно разширение, с производство на енергия.

Инсталацията се състои от две колони, разположени една над друга, работещи при различно налягане, като газовият поток (движещ се нагоре) и течният поток (движещ се надолу) се намират в равновесие между газовата и течната фази. При достигане на горната част на колоната се получава увеличаване на концентрацията на азот, а в дъното – увеличаване на концентрацията на кислород.

Аргонът се получава в третата ректификационна колона, в която процесът на дестилация се повтаря в сместа от кислород и аргон, взета от междинна точка на горната колона. Съвременните въздухоразделителни инсталации са с висока степен на автоматизация и се управляват от компютър. Контролната система управлява целия производствен цикъл и следващата фаза на дистрибуция на продукта до етапите на съхранение и използване.

В производствената инсталация Osio Sopra, която е най-високо технологично ниво областта на промишлените газове на Италия и е най-голямата производствена единица на СИАД, новата въздухоразделителна колона Т 100, която беше въведена в експлоатация през септември 1997 г. и замени част от старите инсталации, има капацитет за производство на място от 1300 тона кислород на ден.

Инсталацията е проектирана от SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Вариантите за доставка на азот и услугите, достъпни за клиентите на СИАД включват:

 • транспорт в бутилки, батерия от бутилки и резервоари
 • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
 • доставка на оборудване за правилно използване на газа
 • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и приложение на газа.

Азотът също може да се достави:

 • със степени на чистота 4,7 – 5,0 – 6,0
 • в специални и проверовъчни смеси с различен състав по заявка
 • в синтетичен въздух.

Начини на доставка