Hydrogen header

Водород

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Hydrogen

Водородът е най-лекият от всички газове.
Среща се в природата в съединения с други елементи. Той е най-широко разпространеният елемент във вселената. Водородът е съставна част на водата, минералите и киселините, както и важна част от всички въглеводороди и всички останали органични съединения.
Всъщност 98 процента от познатата вселена, по-специално слънцето и звездите, се състои от водород.

Технически характеристики
Продукт: водород
Химична формула: H2
Ниво на чистота: ≥ 99.8%
Относителна плътност (въздух = 1): 0.07
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Допустими стойности на възпламеняемост във въздух: 4 ÷ 75,6%


Технически характеристики

Водородът има няколко приложения, които са посочени по-долу:

Хранително-вкусова промишленост 
В хранително-вкусова промишленост водородът се използва:

 • за хидрогениране на течни масла (като масла от соеви семена, риба, памучни семена и зърнени култури), което ги превръща в полутвърди материали, като мазнини за сладкиши, маргарин и фъстъчено масло.

Химическа промишленост
В химическа промишленост водородът се изплозва:

 • to за производство на амоняк и метанол
 • за хидрогениране на масла за нехранителни цели за сапуни, изолация, пластмаси, кремове и други специални химикали.

Производство на метали
В производството на метали водородът се използва:

 • като защитна газова среда във високотемпературни операции, като производство на неръждаема стомана.

Обработка на метали
При обработката на метали водородът:

 • обикновено се смесва с аргон за заваряване на аустенитна неръждаема стомана
 • се използва за поддържане на операции с плазмено заваряване и рязане.

Енергетика
В енергетиката водородът се използва:

 • като топлоносител за охлаждане на високоскоростни турбогенератори
 • за реакция с кислород в системите за водно охлаждане в ядрените реактори с кипяща вода за потискане на междукристалното корозионно напукване под напрежение в охладителната система.

Други приложения
Други важни приложения на водорода са:

 • във фармацевтичната промишленост за получаване на сорбитол, използван в козметиката, за производство на лепила и витамини А и С
 • в електрониката за създаване на специално контролирани газови среди в производството на полупроводникови вериги
 • в нефтохимическата промишленост за подобряване на характеристиките на петролните продукти чрез отстраняване на органичната сяра от суровия петрол, както и за преобразуване на тежките суровини в по-леки, по-лесни за рафиниране и по-продаваеми продукти.

Водородът е силнозапалим газ. Освен това, във високи концентрации той може да предизвика задушаване.
За избягването на тези вредни въздействия производителите и клиентите трябва да спазват строго указанията за безопасност за съхранение и транспортиране и да се консултират с нашия информационен лист за безопасност.

Производството на водород и въглероден диоксид се извършва чрез парен риформинг, процес, който се базира на реакцията между метана и водните пари.
Основните стъпки в процеса са посочени по-долу:

 • сгъстяване, подгряване при 260°C и пречистване на метана
 • деминерализация, дисоксигенация, корекция на рН и изпаряване на водата (при температура 200°C)
 • въвеждане на метан и водни пари в реакторните тръби
 • реакция между метана и водните пари при температура 800°C, с помощта на катализатор на основата на никел

  CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
 • извличане на въглеродния диоксид, съдържащ се в суровия водород чрез абсорбция в екстракционна кула и последващо втечняване
 • пречистване и сгъстяване на получения водород при налягане.

Извличането и съхранението на въглероден диоксид съчетава икономически предимства с ползи за околната среда, защото води до намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Начините на доставка и услугите, които СИАД предлага на своите клиенти са:

 • транспорт в бутилки, комплекти бутилки и резервоари
 • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
 • доставка на оборудване за правилно използване на газа
 • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и използване на газа.

Водородът се доставя също така:

 • със степени на чистота 3,5 – 4,5 – 5,5 – 6,0
 • в смеси за електродъгово заваряване и рязане на метали
 • в специални и проверовъчни смеси с различен състав по заявка.

Начини на доставка