Drobečková navigace

Kyslík header

Kyslík

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Kyslík

Kyslík, který tvoří 21 % zemské atmosféry, je nezbytný k životu a umožňuje hoření. Je to nejhojnější ze všech prvků na zemi, tvoří 85 % pozemských oceánů a jako složka většiny hornin a minerálů 46 % pevné zemské kůry. Kromě toho tvoří 60 % lidského těla.

Kyslík reaguje se všemi prvky, s výjimkou vzácných plynů, za vzniku sloučenin zvaných oxidy. Rychlost reakce známé jako oxidace je různá. Například hořčík se oxiduje velmi rychle, přičemž se samovolně vznítí na vzduchu. Avšak vzácné kovy, jako zlato nebo platina, se oxidují jen při velmi vysokých teplotách.
Ačkoli kyslík sám o sobě není hořlavý, podporuje hoření a umožňuje, aby všechny materiály zápalné na vzduchu hořely intenzivněji. Tyto vlastnosti podporující spalování nacházejí uplatnění v řadě průmyslových aplikací.

Technické vlastnosti
Produkt: kyslík
Chemická značka: O2
Čistota: ≥ 99.5%
Relativní hustota (vzduch = 1): 1.1
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nevztahuje se
Další vlastnosti: špatná rozpustnost ve vodě


Technické vlastnosti


Kyslík se používá v různých aplikacích uvedených dále:

Potravinářský a nápojový průmysl
V potravinářském a nápojový průmyslu se kyslík používá:

 • k balení v modifikované atmosféře;
 • v chovu a transportu ryb;
 • k výrobě ozónu; ozón se používá k odstranění hmyzu a sterilizaci v průmyslových výrobních procesech.

Výroba oceli
Ve výrobě oceli se kyslík používá:

 • k obohacení vzduchu a zvýšení spalovací teploty ve vysokých a martinských pecích;
 • ke zvýšení teploty oceli a zlepšení recyklace kovového šrotu v elektrických obloukových pecích;
 • při náhradě koksu ve spalování.

Výroba kovů a kovovýroba
Ve výrobě kovů a kovovýrobě se kyslík používá:

 • k náhradě nebo obohacení vzduchu pro zvýšení spalovací teploty ve výrobě železných a neželezných kovů;
 • k vytvoření horkého plamene ve vysokoteplotních svařovacích hořácích používaných k řezání a svařování;
 • k podpoře řezání se směsí plynného paliva a klientu;
 • někdy se přidává v malých množstvích do ochranných plynů.

Chemický průmysl
V chemickém průmyslu se kyslík používá:

 • ke změně struktury vstupní suroviny oxidací při výrobě kyseliny dusičné, etylenoxidu, propylenoxidu, monomerního vinylchloridu a dalších základních chemikálií;
 • ke zvýšení kapacity a účinnosti rozkladu spaloven odpadů.

Průmysl papíru a celulózy
V průmyslu papíru a celulózy se kyslík používá:

 • na pomoc výrobcům dodržovat přísná ekologická pravidla v různých papírenských procesech, jako je odstraňování ligninu, bělení, oxidační extrakce, chemická regenerace, oxidace bílého/černého výluhu a obohacení procesu ve vápence.

Výroba skla
Ve výrobě skla se kyslík používá:

 • k podpoře spalování ve sklářských pecích a předehřívačů, snižování produkce oxidů dusíku (NOx).

Ropný průmysl
V ropném průmyslu se kyslík používá:

 • ke snížení viskozity a zlepšení toku ropných a plynových vrtů;
 • ke zvýšení kapacity krakovacích závodů s fluidním katalyzátorem a k podpoře použití těžších vstupních surovin;
 • ke snížení emisí síry v rafineriích.

Voda a odpady
Kyslík se používá v úpravě vody a v čistírnách odpadních vod.

Zdravotnictví
Ve zdravotnictví se kyslík používá:

 • k resuscitaci nebo v kombinaci s jinými plyny k anestézii;
 • jako základní součást systémů podporujících životní funkce na pohotovosti nebo při dlouhodobé léčbě pacientů s respiračními potížemi.

Energetika
Ve výrobě elektřiny se kyslík používá:

 • při přeměně uhlí na elektrickou energii.

Kyslík je považován za netoxický a ekologicky bezpečný; je to oxidant značně podporující hoření. Kromě toho kontakt s kapalným produktem může způsobit chladové a mrazové popáleniny. 


Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s kyslíkem a řídit se naším bezpečnostním listem pro kyslík.

Kyslík, jeden z plynů s největší průmyslovou spotřebou, se komerčně vyrábí technologií separace vzduchu. Tento proces spočívá v separaci komponent obsažených ve vzduchu:

 • dusík (78 %)
 • kyslík (21 %)
 • argon (0,9 %)
 • ostatní plyny (0,1 %).

Současné výrobní závody představují rozvoj Claude-Lindeho procesu pojmenovaného po francouzském a německém vědci, kteří přispěli k jeho vývoji; při chlazení vzduchu původně použili izoentalpickou expanzi pouze u tlakového poklesu, a později izoentalpickou expanzi s produkcí energie.

Provoz zahrnuje dvě kolony nad sebou pracující při různých tlacích, s proudem plynu (stoupajícím) a proudem kapaliny (klesajícím) v rovnováze mezi plynnou a kapalnou fází.Ve směru k vrchu kolony je vzrůstající koncentrace dusíku a ve směru ke dnu vzrůstající koncentrace kyslíku.

Argon se získá ve třetí frakcionační koloně, ve které se opakuje destilační proces na směsi kyslík-argon odebíraní ze středního bodu horní kolony.

V současných závodech na separaci vzduchu se dosáhlo vysokého stupně automatizace a jejich řízení se provádí počítačem; řídící systém ovládá celý výrobní cyklus a následné fáze distribuce produktu až po skladování a použití.

Ve výrobním závodě Osio Sopra, což je konstrukčně nejlepší závod v Itálii v oblasti průmyslových plynů a největší výrobní jednotka SIAD, byla v září 1997 spuštěna nová provozní jednotka T 1000 na separaci vzduchu, která nahradila část starého závodu a zajišťuje výrobní kapacitu 1300 t kyslíku za den.

Jednotka byla projektována SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Způsoby dodávky kyslíku a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

 • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví, v kontejnerech a nebo do zásobníků;
 • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
 • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
 • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

. Kyslík je rovněž možné dodávat:

 • s třídou čistoty 3.5 - 5.0 - 6.0;
 • s třídou čistoty kapalného kyslíku až 5.0;
 • ve svařovacích směsích o různém složení;
 • ve speciálních a kalibračních směsích různého složení na zakázku;
 • v syntetickém vzduchu.

Způsoby dodávky