Drobečková navigace

Hydrogen header

Vodík

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Hydrogen

Vodík je nejlehčí ze všech plynů.
Běžně se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách s jinými prvky; jedná se o nejhojnější se vyskytující prvek ve vesmíru. Vodík je složkou vody, minerálů a kyselin, stejně jako základní součástí všech uhlovodíků a v podstatě všech organických sloučenin.
Z poznaného vesmíru, zejména atmosféry slunce a hvězd, je složeno z 98% z vodíku.

Technické vlastnosti
Produkt: vodík
Chemická značka: H2
Čistota: ≥ 99.8%
Relativní hustota (vzduch = 1): 0.07
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: 4 ÷ 75,6%


Technical properties


Vodík se používá v různých aplikacích uvedených dále:

Potravinářský průmysl
V potravinářském průmyslu se vodík používá:

 • k hydrogenaci kapalných olejů (jako je sojový, rybí, bavlněný a kukuřičný), které jsou převáděny na polotuhé materiály, jako je pekařský tuk, margarin a arašídová pomazánka.

Chemický průmysl
V chemickém průmyslu se vodík používá:

 • k výrobě amoniaku a metanolu;
 • k hydrogenaci nejedlých olejů při výrobě mýdel, izolací, plastů, mastí a dalších speciálních chemikálií.

Výroba kovů
Ve výrobě kovů se vodík používá:

 • k vytvoření ochranné atmosféry ve vysokoteplotních operacích při výrobě a tepelném zpracování nerezavějícíh oceli a Ni-slitin

Kovovýroba
V kovovýrobě se vodík používá:

 • běžně ve směsi s argonem při svařování austenitické nerezové oceli;
 • jako součást směsí pro formování kořene svarů
 • na podporu plazmových svařovacích a řezacích operací.

Energetika
Ve výrobě elektřiny se vodík používá:

 • jako teplonosné medium pro chlazení vysokorychlostních turbogenerátorů;
 • pro reakci s kyslíkem v systému chladící vody v jaderných reaktorech s vroucí vodou k potlačení prasklin v chladícím systému v důsledku intergranulární napěťové koroze.

Další aplikace
Další důležité aplikace vodíku jsou:

 • ve farmaceutickém průmyslu při výrobě sorbitolu používaném v kosmetice, lepidel a vitaminů A a C;
 • v elektronickém průmyslu k vytvoření speciální řízené atmosféry při výrobě polovodičových obvodů;
 • v ropném průmyslu ke zlepšení vlastností ropných produktů odstraněním organické síry ze surové ropy a ke konverzi těžkých surových produktů na lehčí, snadněji rafinovatelné a lépe prodejné produkty.
 • v dopravě jako součást palivových článků a jako palivo
Vodík je vysoce hořlavý plyn. Kromě toho může ve vysokých koncentracích způsobit udušení. 
Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s vodíkem a řídit se naším bezpečnostním listem pro vodík.

Výroba vodíku a oxidu uhličitého se provádí reformováním vodní páry, což je proces založený na reakci mezi metanem a vodní parou. 

Hlavní kroky výrobního procesu jsou:

 • komprese, zahřátí na 260°C a čištění metanu;
 • demineralizace, odstranění kyslíku, korekce pH a vypaření vody (při 200°C);
 • zavedená metanu a vodní páry do reaktorových trubek;
 • reakce mezi metanem a vodní parou při 800°C za přítomnosti niklového katalyzátoru: 


CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
 

 • regenerace oxidu uhličitého obsaženého v surovém vodíku absorpcí v extrakční věži a následné zkapalnění;
 • čištění a komprese vyrobeného vodíku na 200 bar.

Regenerace a skladování oxidu uhličitého kombinuje ekonomické výhody s ekologickými hledisky díky výslednému snížení emisí skleníkových plynů do atmosféry.

Způsoby dodávky vodíku a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

 • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví a nebo v bateriových vozech;
 • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
 • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
 • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Vodík je dodáván:

 • v třídách čistoty 3.0 (technický) a dále 3.5 – 4.5 - 5.5 – 6.0
 • ve směsích pro obloukové svařování v ochranných atmosférách a řezání kovů;
 • ve speciálních a kalibračních směsích různého složení na zakázku.

Způsoby dodávky