Nawigacja okruszkowa

Hydrogen header

Wodór

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Hydrogen

Wodór jest najlżejszym z gazów.
Jest najpowszechniejszym pierwiastkiem na świecie, w naturze zwykle występuje w połączeniu z innymi pierwiastkami. Wodór jest składnikiem wody, minerałów i kwasów, a także znaczącą częścią węglowodorów i innych substancji organicznych.
Faktem jest, że 98 procent wszechświata, a dokładnie słońce i gwiazdy, składa się z wodoru.

Właściwości techniczne
Produkt: wodór
Wzór chemiczny: H2
Poziom czystości: ≥ 99.8%
Gęstość względna (powietrze = 1): 0.07
Postać: gaz bezbarwny
Zapach: gaz bezwonny
Granica palności w powietrzu: 4 ÷ 75,6%


Właściwości Techniczne


Wodór jest używany w różnych zastosowaniach, wyszczególnionych poniżej.

Przemysł spożywczy
Wodór jest używany w przemyśle spożywczym:

 • do utwardzania tłuszczy ciekłych (takich jak olej sojowy, rybny, bawełniany i kukurydziany) oraz do przekształcania ich w materiały półstałe, takie jak tłuszcz piekarski, margaryna czy masło orzechowe.

Przemysł chemiczny
Wodór jest używany w przemyśle chemicznym do:

 • do produkcji amoniaku i metanolu
 • do utwardzania tłuszczy niejadalnych, przeznaczonych do produkcji mydła, izolacji, plastików, maści i innych chemikaliów specjalistycznych.

Produkcja metali
Wodór jest używany w produkcji metali:

 • do tworzenia atmosfery ochronnej przy pracach wysokotemperaturowych, takich jak produkcji stali nierdzewnej.

Fabrykacja metali
Wodór jest używany w fabrykacji metali:

 • najczęściej zmieszany z argonem do spawania stali austenitycznych
 • do wspomagania spawania plazmowego i operacji z zakresu cięcia.

Wytwarzanie energii elektrycznej
Wodór jest używany przy wytwarzaniu energii elektrycznej:

 • jako medium przenoszące ciepło do chłodzenia turbogeneratorów wysokoobrotowych
 • do reagowania z tlenem w układach wody chłodzącej reaktorów wrzących w celu redukowania międzykrystalicznego pękania korozyjnego naprężeniowego w ww. układach.

Inne zastosowania
Inne ważne zastosowania wodoru:

 • w przemyśle farmaceutycznym – do produkcji sorbitu, który jest stosowany w kosmetykach, klejach oraz w witaminie A i C
 • w przemyśle elektronicznym – do tworzenia atmosfer specjalnie kontrolowanych przy produkcji obwodów półprzewodnikowych
 • w przemyśle naftowym – do poprawiania parametrów wydajnościowych produktów naftowych poprzez usuwanie siarki organicznej z ropy naftowej, a także do przekształcania frakcji ciężkich na produkty lżejsze i prostsze w rafinacji, które łatwiej można wprowadzić na rynek.

Wodór jest gazem łatwo palnym. Ponadto, w wysokich stężeniach może mieć działanie duszące.
Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z wodorem, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla wodoru.

Produkcja wodoru i dwutlenku węgla opiera się na reformingu parowym, który to proces wykorzystuje reakcję zachodzącą pomiędzy metanem i parą wodną.
Zasadnicze etapy procesu zostały wymienione poniżej:

 • sprężanie, podgrzewanie przy 260 °C oraz oczyszczanie metanu
 • demineralizacja, odtlenianie, korekcja pH oraz odparowywanie wody (przy 200°C)
 • wprowadzenie metanu i pary wodnej do rury reakcyjnej
 • reakcja pomiędzy metanem i parą wodną przy 800 °C, wywołana obecnością katalizatora na bazie niklu

  CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
 • odzyskanie dwutlenku węgla zawartego w surowym wodorze poprzez absorpcję w wieży ekstrakcyjnej, następnie przeprowadzenie w stan ciekły
 • oczyszczenie i sprężenie wytworzonego wodoru przy 200 bar.

Odzyskiwanie i składowanie dwutlenku węgla jednocześnie zapewnia korzyści ekonomiczne i środowiskowe, gdyż prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Opcje dostawy wodoru oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

 • transport w butlach, pakietach butli i samochodach cysternach
 • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
 • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
 • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Wodór może również być dostarczany:

 • w klasach czystości 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.0
 • w mieszaninach do spawania łukiem elektrycznym oraz do cięcia
 • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie).
 

Sposoby realizacji dostaw