Oxid uhličitý header

Oxid uhličitý

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý je integrální část základního životního cyklu v přírodě

Technické vlastnosti
Produkt: oxid uhličitý
Chemický vzorec: CO2
Čistota: ≥ 99.5%
Relativní hustota (vzduch = 1): 1.529
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý


Technical properties


Oxid uhličitý plněný do lahví se vyrábí v jakostech jako technický, potravinářský a medicinální. Pro laboratoře, laserové aplikace atp. je dodáván i ve vyšších čistotách (4.0 a 4.8). V pevném skupenství je nabízen jako suchý led. V kapalném skupenství je dodáván v jakostech jako technický nebo potravinářský.

Čistý oxid uhličitý se používá v řadě aplikací:

Potravinářský a nápojový průmysl
V potravinářském a nápojovém průmyslu se oxid uhličitý používá:

 • sycení nápojů;
 • jako přirozeně antibakteriální se oxid uhličitý používá k prodloužení doby skladovatelnosti mléčných výrobků, kde chrání chuť a texturu a snižuje potřebu jak přírodních tak umělých konzervačních činidel;
 • zmrazování a rychlé zchlazení potravin;
 • kryogenní a IQF zmrazování potravin;
 • balení v modifikované atmosféře;
 • chlazení mixerů a hnětačů;
 • přepravní chlazení;
 • kryogenní čištění dopravních pásů pro studené nebo teplé výrobky, čištění forem pro pečivo a cukroví;
 • v pevném skupenství jako suchý led.

Čištění odpadních vod
V průmyslu čištění odpadních vod se oxid uhličitý používá:

 • v neutralizačních procesech. Oxid uhličitý nahrazuje silnější kyseliny při alkalické neutralizaci. Je bezpečnější a levnější než systémy s kyselinou sírovou, zlepšuje řízení, je méně prostojů a žádní pracovníci nejsou potřeba pro manipulaci s chemikáliemi. Je rovněž méně korozívní, je snadnější při manipulaci a skladování.

Kovovýroba
V kovovýrobě se oxid uhličitý používá:

 • jako ochranný plyn při svařování. Brání atmosférické kontaminaci roztaveného svářecího kovu během procesu elektrického obloukového svařování v ochranné atmosféře.

Pěstitelství a šlechtění
Zvláště ve sklenících se oxid uhličitý používá: :

 • Pro růst rostlin. Systémy s oxidem uhličitým významně zlepšují růst a jakost rostlin ve sklenících. Zvýšení koncentrace plynu má za následek větší, zdravější a rychleji rostoucí rostliny a nižší provozní náklady, zejména v zimním období, kdy se takto sníží náklady na vytápění o 50 %. Oxid uhličitý nahrazuje generátory plynu, šetří tak náklady na palivo a eliminuje produkci škodlivých emisí.

Průmysl papíru a celulózy
V průmyslu papíru a celulózy se oxid uhličitý používá:

 • pro několik různých aplikací, vyvinutých ke snížení nákladů a regeneraci použitých chemikálií v rámci papírenského procesu. Proces používající oxid uhličitý místo kyseliny sírové vede ke snížení nánosů smoly a v třídírnách se ukázal jako velmi úspěšný.
 • při výrobě sráženého uhličitanu vápenatého (CaCO3), který se používá ke snížení používání panenských dřevěných vláken při výrobě papíru.

Další aplikace
Další důležité aplikace oxidu uhličitého jsou:

 • Jako zdroj energie. Skladování oxidu uhličitého za podmínek jeho trojného bodu (kombinace teplota - tlak, při které může oxid uhličitý existovat současně v pevném, kapalném i plynném stavu) se testuje jako prostředek poskytující chlazení v uzavřené smyčce s cílem posunout nároky na elektrickou energii mimo hodiny špičkové spotřeby.
 • Při čištění a extrakci rozpouštědlem v jeho superkritickém stavu (31,1°C a 7,38 MPa) jako náhražka za chloro-fluorokarbony při čištění komponent zařízení a také jako náhražka za řadu těkavých organických sloučenin v provozech, jako je odstraňování kofeinu z kávy nebo extrakce tuků z potravinářských výrobků.
 • V kryogenním čištění (tryskání). Pelety suchého ledu (forma oxidu uhličitého) urychlené stlačeným vzduchem mohou odstranit čistící rozpouštědla a brusný prášek, jako je písek a plastové kuličky. Rovněž může být použit jako proces ke zpevňování povrchu resp. k odstranění nežádoucích pnutí (po tepelném zpracování, po třískovém obrábění atp.). Tento proces rovněž eliminuje prach a toxické chemické páry a minimalizuje nároky na likvidaci odpadů. Oxid uhličitý je nevodivý – bezpečný při čištění elektrických komponent – a neobrušující, nevýbušný a nehořlavý.
 • Při hašení požárů. Oxid uhličitý hasí oheň aniž by poškozoval nebo kontaminoval materiály;
Maximální koncentrace volného oxidu uhličitého v pracovních prostorách nesmí překročit 0,5 %. Kromě toho kontakt s výrobkem v jeho kapalném nebo pevném stavu může způsobit chladové nebo mrazové popáleniny. 
Aby se zabránilo škodlivým efektům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s oxidem uhličitým a řídit se naším bezpečnostním listem pro oxid uhličitý.

Výroba vodíku a oxidu uhličitého se provádí reformováním vodní páry, což je proces založený na reakci mezi metanem a vodní parou. 
Hlavní kroky výrobního procesu jsou:

 • komprese, zahřátí na 260°C a čištění metanu;
 • demineralizace, odstranění kyslíku, úprava pH a vypaření vody (při 200°C);
 • zavedená metanu a vodní páry do reaktorových trubek;
 • reakce mezi metanem a vodní parou při 800°C za přítomnosti niklového katalyzátoru: 


CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
 

 • regenerace oxidu uhličitého obsaženého v surovém vodíku absorpcí v extrakční věži a následné zkapalnění;
 • čištění a komprese vyrobeného vodíku na 200 bar.

Regenerace a skladování oxidu uhličitého kombinuje ekonomické výhody s ekologickými hledisky díky výslednému snížení emisí skleníkových plynů do atmosféry.

Způsoby dodávky oxidu uhličitého a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

 • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví a nádržích;
 • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
 • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
 • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Oxid uhličitý je rovněž možné dodávat:

 • s třídou čistoty 4.0 – 4.8;
 • ve speciálních a kalibračních směsích různého složení na zakázku;
 • ve směsích pro lasery;
 • pro terapeutické a diagnostické použití.

Způsoby dodávky