Dwutlenek węgla header

Dwutlenek węgla

Skontaktuj generico

Skontaktuj się z nami

+48 32 77 11 650

 

siad@siad.pl

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla jest integralną częścią podstawowego cyklu życia w przyrodzie; jest wydychany przez ludzi i zwierzęta, następnie przyspiesza wzrost roślin, czego skutkiem jest wydalanie tlenu, od którego zależy nasze życie.

Właściwości techniczne
Produkt: dwutlenek węgla
Wzór chemiczny: CO2
Poziom czystości: ≥ 99.5%
Gęstość względna (powietrze= 1) : 1.529
Postać: gaz bezbarwny
Zapach: gaz bezwonny
Granica palności w powietrzu : niepalny


Właściwości Techniczne


Dwutlenek węgla jest używany w różnych zastosowaniach, wyszczególnionych poniżej.

Przemysł spożywczy i napojowy
W przemyśle spożywczym i napojowym dwutlenek węgla jest stosowany:

 • do karbonatacji napojów
 • jako naturalny środek przeciwbakteryjny w celu wydłużenia okresu przydatności do spożycia produktów mlecznych, zabezpieczenia ich smaku i konsystencji oraz ograniczenia potrzeby stosowania zarówno naturalnych, jak i sztucznych konserwantów
 • do zamrażania i schładzania żywności
 • do zamrażania kriogenicznego oraz indywidualnego szybkiego zamrażania produktów żywnościowych
 • do pakowania w atmosferze modyfikowanej
 • do schładzania mikserów i blenderów
 • do schładzania i doprowadzania składników
 • do chłodzenia w trakcie przewozu
 • do prowadzenia tzw. krionadmuchu barwników spożywczych i instalacji produkcyjnych
 • w postaci stałej jest on znany pod nazwą suchego lodu.

Sektor oczyszczania ścieków
Dwutlenek węgla jest używany w sektorze oczyszczania ścieków:

 • do przeprowadzania procesów neutralizacji. Dwutlenek węgla zastępuje ostrzejsze kwasy w procesie neutralizacji alkalicznej. Jest on bezpieczniejszy i tańszy w użyciu niż systemy siarkowo-kwasowe, zapewnia lepszą kontrolę, a ponadto skraca czas przestojów, gdyż nie ma potrzeby angażowania pracowników do obsługi chemikaliów. Jest on również mniej korozyjny oraz łatwiejszy w obsłudze i składowaniu.

Fabrykacja metali
Dwutlenek węgla jest używany w fabrykacji metali:

 • jako gaz ochronny podczas spawania. Zapobiega on zanieczyszczaniu atmosferycznemu roztopionego stopiwa w trakcie procesu spawania łukiem elektrycznym w osłonie gazu ochronnego.

Szkółki
Dwutlenek węgla jest używany w szkółkach:

 • do wspomagania wzrostu roślin. Systemy dwutlenku węgla w znaczącym stopniu poprawiają wzrost i zwiększają jakość roślin cieplarnianych. Zwiększenie stężeń tego gazu pozwala uzyskać większe, zdrowsze i szybciej rosnąć rośliny przy niższych kosztach obsługi – zwłaszcza zimą, kiedy to koszty ogrzewania mogą być zmniejszone nawet o 50%. Dwutlenek węgla zastępuj generatory gazu, co pozwala obniżyć wydatki na paliwo i wyeliminować szkodliwe emisje.

Przemysł celulozowo-papierniczy
Dwutlenek węgla jest stosowany w przemyśle celulozowo-papierniczym:

 • do różnych zastosowań w papierniach, przy czym wszystkie z nich zostały opracowane pod kątem obniżenia kosztów i odzyskania cennych chemikaliów używanych w procesie produkcji papieru. Praktyka wskazuje na wysoką skuteczność procesu oczyszczania sit z nagromadzonej smoły wykorzystującego dwutlenek węgla zamiast kwasu siarkowego.
 • do wytwarzania węglanu wapnia wytracanego (PCC), który jest używany jako zamiennik włókna drzewnego w produkcji papieru.

Inne zastosowania
Inne ważne zastosowania dwutlenku węgla:

 • jako źródło energii. Składowanie dwutlenku węgla przy jego punkcie potrójnym (kombinacja temperatury i ciśnienia, przy jakiej dwutlenek węgla może występować jednocześnie jako w postaci stałej, ciekłej i gazowej) jest obecnie testowane jako sposób zapewnienia chłodzenia w obwodzie zamkniętym w celu przesunięcia zapotrzebowania na energię elektryczną na godziny liczone według korzystniejszych taryf
 • czyszczenie i ekstrakcja rozpuszczalnikowa, w stanie nadkrytycznym (87,9°F (31,1°C) oraz 1070,6 psia (7,38 MPa)), jako zamiennik chlorowanych fluoropochodnych węglowodorów do czyszczenia podzespołów urządzeń
 • czyszczenie i ekstrakcja rozpuszczalnikowa, w stanie nadkrytycznym (87,9°F (31,1°C) oraz 1070,6 psia (7,38 MPa)), jako zamiennik wielu różnych lotnych chemikaliów organicznych, przykładowo do usuwania kofeiny z kawy oraz do usuwania tłuszczu z produktów żywnościowych
 • czyszczenie kriogeniczne. Granulki dwutlenku węgla w postaci suchego lodu, przyspieszane sprężonym powietrzem, zastępują rozpuszczalniki czyszczące oraz ziarna ścierne, takie jak piasek czy plastikowe kuleczki. Ten proces eliminuje także pył i toksyczne opary chemikaliów, ograniczając usuwanie odpadów do minimum. Dwutlenek węgla jest nieprzewodzący – bezpieczny do czyszczenia podzespołów elektrycznych – oraz niewybuchowy, niepalny i pozbawiony działania ściernego
 • pożarnictwo. Dwutlenek węgla tłumi ogień bez uszkadzania i zanieczyszczania materiałów; jest on stosowany do zwalczania pożarów wszędzie tam, gdzie woda byłaby nieskuteczna, bądź jest niepożądana lub niedostępna.

Maksymalne stężenia swobodnego dwutlenku węgla w obszarach roboczych nie mogą przekraczać 0,5%. Ponadto, kontakt z produktem w jego postaci ciekłej lub stałej może spowodować opaleniznę zamrażalniczą.
Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi tego gazu, producenci i klienci powinni stosować się do ścisłych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa, które regulują zasady składowania oraz obchodzenia się z dwutlenkiem węgla, a także zapoznać się z naszą kartą MSDS dla dwutlenku węgla.

Produkcja wodoru i dwutlenku węgla opiera się na reformingu parowym, który to proces wykorzystuje reakcję zachodzącą pomiędzy metanem i parą wodną.
Zasadnicze etapy procesu zostały wymienione poniżej:

 • sprężanie, podgrzewanie przy 260 °C oraz oczyszczanie metanu
 • demineralizacja, odtlenianie, korekcja pH oraz odparowywanie wody (przy 200°C)
 • wprowadzenie metanu i pary wodnej do rury reakcyjnej
 • reakcja pomiędzy metanem i parą wodną przy 800 °C, wywołana obecnością katalizatora na bazie niklu

      CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
 • odzyskanie dwutlenku węgla zawartego w surowym wodorze poprzez absorpcję w wieży ekstrakcyjnej, następnie przeprowadzenie w stan ciekły
 • oczyszczenie i sprężenie wytworzonego wodoru przy 200 bar.

Odzyskiwanie i składowanie dwutlenku węgla jednocześnie zapewnia korzyści ekonomiczne i środowiskowe, gdyż prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Opcje dostawy dwutlenku węgla oraz usługi powiązane dostępne dla klientów firmy SIAD obejmują:

 • transport w butlach, pakietach butli i zbiornikach
 • projektowanie i instalacja układów dystrybucji gazu
 • dostawa urządzeń umożliwiających prawidłowe wykorzystanie gazu
 • pomoc i poradnictwo techniczne w zakresie transportu, dystrybucji i stosowania gazu.

Dwutlenek węgla może również być dostarczony:

 • w klasach czystości 3.5 - 4.0 - 4.8
 • w mieszaninach specjalnych oraz w mieszaninach kalibracyjnych o różnych składach (na życzenie)
 • w mieszaninach do laserów
 • do zastosowań terapeutycznych i diagnostycznych.

Sposoby realizacji dostaw